O nas    Usługi    Hale do wynajęcia    Hale na sprzedaż    Budowa    Działki    Kontakt    EN
» Informacje z rynku magazynowego » Magazyny i grunty - informacje z rynku - archiwum agencji JARTOM » HALE I MAGAZYNY AKTY PRAWNE AGENCJA JARTOM DORADZA I POŚREDNICZY » HALE I MAGAZYNY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ POŚREDNIKÓW RZECZOZNAWCÓW ZAR
JARTOM - HALE I GRUNTY W CAŁEJ POLSCE
+48 22 ... zobacz numer
Zostań klientem: wypełnij formularz

   W JARTOM mamy 99% rynku magazynowego


 

HALE I MAGAZYNY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ POŚREDNIKÓW RZECZOZNAWCÓW ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 stycznia 2005 r.

 

w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

 

(Dz. U. z dnia 28 stycznia 2005 r.)

 

Na podstawie art. 197 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1)  organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej;

  2)  sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości;

  3)  regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej;

  4)  sposób ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1)  ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

  2)  ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

Rozdział 2

Organizacja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

 

§ 3. 1. W skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, zwanej dalej "Komisją", wchodzą:

  1)  przewodniczący;

  2)  trzech wiceprzewodniczących, odpowiednio dla:

a)    rzeczoznawców majątkowych,

b)    pośredników w obrocie nieruchomościami,

c)    zarządców nieruchomości;

  3)  pozostali członkowie.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 tworzą Prezydium Komisji.

3. W ramach Komisji działają trzy sekcje, odpowiednio dla:

  1)  rzeczoznawców majątkowych;

  2)  pośredników w obrocie nieruchomościami;

  3)  zarządców nieruchomości.

§ 4. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje minister.

 

Rozdział 3

Sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

 

§ 5. 1. O wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej minister zawiadamia osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości albo licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub licencję zawodową zarządcy nieruchomości, której to postępowanie dotyczy, zwaną dalej "osobą, wobec której wszczęto postępowanie", i przekazuje sprawę do Komisji.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 194 ust. 1b ustawy, o wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i przekazaniu sprawy do Komisji zawiadamia się sąd.

§ 6. 1. Przewodniczący Komisji przekazuje sprawę, o której mowa w § 5 ust. 1, właściwemu wiceprzewodniczącemu Komisji.

2. Wiceprzewodniczący Komisji, każdy w zakresie swej właściwości, przygotowuje sprawę do rozpatrzenia przez Komisję, w tym:

  1)  wyznacza skład zespołu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwanego dalej "zespołem";

  2)  przekazuje zespołowi dotychczas zgromadzoną dokumentację w tej sprawie;

  3)  wyznacza pierwszy termin posiedzenia zespołu, zawiadamiając o tym ministra, członków zespołu oraz osobę, wobec której wszczęto postępowanie.

3. Do składu zespołu wyznacza się trzy osoby, w tym przewodniczącego zespołu.

4. Do składu zespołu może być wyznaczony przewodniczący lub właściwy wiceprzewodniczący Komisji.

5. Do składu zespołu nie mogą być wyznaczone osoby bliskie osoby, wobec której wszczęto postępowanie, a także osoby, które pozostają z tą osobą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności ustaleń członków zespołu w trakcie postępowania wyjaśniającego.

6. Członek Komisji jest obowiązany powiadomić wiceprzewodniczącego Komisji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 5.

§ 7. 1. Skład zespołu zostaje zmieniony, jeżeli:

  1)  wobec członka zespołu wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

  2)  po wyznaczeniu składu zespołu wyszły na jaw okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 5.

2. Skład zespołu może zostać zmieniony, jeżeli:

  1)  członek zespołu zgłosił niemożność uczestniczenia w wyznaczonym posiedzeniu zespołu;

  2)  członek zespołu nie uczestniczył w wyznaczonym posiedzeniu zespołu.

§ 8. 1. Termin pierwszego posiedzenia zespołu nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia osobie, wobec której wszczęto postępowanie, zawiadomienia o wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

2. Ustalając termin pierwszego posiedzenia zespołu, uwzględnia się w szczególności:

  1)  możliwość dojazdu na posiedzenie osób uczestniczących w posiedzeniu;

  2)  przewidywany czas trwania posiedzenia.

3. W zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu zespołu wyznacza się osobie, wobec której wszczęto postępowanie, termin do złożenia wyjaśnień, a także informuje o możliwości ustanowienia obrońcy lub o możliwości wystąpienia do przewodniczącego Komisji o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

§ 9. 1. Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, która ustanowiła obrońcę, jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu zespołu zawiadomić o tym Komisję, wskazując imię i nazwisko obrońcy oraz jego adres do korespondencji. Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, przekazuje Komisji także oświadczenie obrońcy o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji, chyba że obrońca został ustanowiony zgodnie z przepisami o adwokaturze.

2. Osoba, wobec której wszczęto postępowanie, która nie ustanowiła obrońcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu zespołu może zwrócić się do przewodniczącego Komisji o wyznaczenie obrońcy z urzędu.

3. Na uzasadniony wniosek osoby, wobec której wszczęto postępowanie, lub jej obrońcy z urzędu, przewodniczący Komisji może wyznaczyć nowego obrońcę z urzędu w miejsce dotychczasowego.

4. Ustanowiony obrońca lub wyznaczony obrońca z urzędu jest uprawniony do uczestniczenia w postępowaniu wyjaśniającym.

5. Obrońca może pełnić rolę pełnomocnika, o którym mowa w art. 195 ust. 1 ustawy, w postępowaniu wyjaśniającym, pod warunkiem udzielenia obrońcy pisemnego pełnomocnictwa przez osobę, wobec której wszczęto postępowanie.

§ 10. 1. Minister prowadzi i aktualizuje listę obrońców z urzędu spośród osób wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

2. Obrońcą z urzędu nie może być członek Komisji.

3. Obrońca z urzędu może bronić kilku osób, wobec których wszczęto postępowania, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności.

§ 11. W celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy przewodniczący Komisji z upoważnienia ministra może zwracać się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 12. 1. Posiedzenie zespołu przygotowuje się i przeprowadza w miarę możliwości w taki sposób, aby podczas pierwszego posiedzenia można było wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.

2. W posiedzeniu zespołu uczestniczą wszyscy członkowie zespołu.

3. Za zgodą przewodniczącego zespołu przebieg posiedzenia może być utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w posiedzeniu.

4. Z każdego posiedzenia zespół sporządza protokół, który powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia. Protokół, po odczytaniu w obecności osób uczestniczących w posiedzeniu, podpisują wszyscy członkowie zespołu.

§ 13. W przypadku gdy podczas pierwszego posiedzenia zespołu nie można wyjaśnić wszystkich okoliczności sprawy, wiceprzewodniczący Komisji wyznacza termin kolejnego posiedzenia zespołu. Przy wyznaczaniu terminu kolejnego posiedzenia przepisy § 6 ust. 2 pkt 3 i § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 14. Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu, a w szczególności:

  1)  organizuje posiedzenia zespołu oraz zapewnia, aby posiedzenia rozpoczynały się punktualnie oraz przebiegały w sposób sprawny i niezakłócony;

  2)  informuje osobę, wobec której wszczęto postępowanie, o jej prawach i obowiązkach;

  3)  zapoznaje członków zespołu z dokumentacją dotyczącą postępowania;

  4)  przedstawia na posiedzeniu zespołu zarzuty wobec osoby, wobec której wszczęto postępowanie, oraz okoliczności mające znaczenie w postępowaniu;

  5)  w przypadku zmiany składu zespołu informuje nowo powołanego członka zespołu o dotychczasowym przebiegu postępowania;

  6)  gromadzi dokumentację z przebiegu postępowania.

§ 15. 1. Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem protokołu końcowego, który zawiera:

  1)  oznaczenie miejsca i daty przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;

  2)  imiona i nazwiska członków zespołu;

  3)  imię i nazwisko osoby, wobec której wszczęto postępowanie, pełnomocnika, o ile został ustanowiony, oraz obrońcy, o ile został ustanowiony lub wyznaczony z urzędu;

  4)  podstawę wszczęcia postępowania wyjaśniającego;

  5)  zarzuty postawione osobie, wobec której wszczęto postępowanie;

  6)  opis przebiegu postępowania wyjaśniającego, w tym informację o złożonych przez osobę, wobec której wszczęto postępowanie, wyjaśnieniach oraz dokumentach;

  7)  ocenę zasadności zarzutów oraz innych okoliczności sprawy wraz ze wskazaniem, które zarzuty zostały udokumentowane, a które zostały odrzucone, oraz ze wskazaniem, jakie przepisy prawne zostały naruszone przez osobę, wobec której wszczęto postępowanie;

  8)  wniosek o zastosowanie jednej z kar dyscyplinarnych, o których mowa odpowiednio w art. 178 ust. 2, art. 183 ust. 2 oraz art. 188 ust. 2 ustawy, albo o umorzenie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;

  9)  podpisy członków zespołu;

  10) inne informacje istotne dla sprawy, będącej przedmiotem postępowania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, jest podejmowany większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

3. Członek zespołu w zakresie wnioskowanej kary może złożyć do protokołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

§ 16. 1. Zespół przekazuje właściwemu wiceprzewodniczącemu Komisji dokumentację z postępowania wyjaśniającego, w tym protokół końcowy, nie później niż 21 dni od dnia ostatniego posiedzenia zespołu.

2. Wiceprzewodniczący Komisji sprawdza kompletność dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, podpisuje protokół końcowy, a następnie niezwłocznie przekazuje dokumentację ministrowi.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów w dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego minister zwraca wiceprzewodniczącemu Komisji tę dokumentację w celu jej uzupełnienia lub poprawy.

 

Rozdział 4

Regulamin działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

 

§ 17. 1. Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję, kieruje całokształtem spraw związanych z realizacją zadań Komisji oraz w szczególności:

  1)  zwołuje, za zgodą ministra, posiedzenia Prezydium Komisji oraz posiedzenia plenarne Komisji;

  2)  przekazuje członkom Komisji informacje niezbędne dla jej działalności;

  3)  wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu;

  4)  zwraca się z upoważnienia ministra o udzielenie informacji niezbędnych dla przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób;

  5)  rozpatruje skargi na działalność zespołów lub członków Komisji;

  6)  wnioskuje do ministra o przeprowadzenie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;

  7)  przedstawia ministrowi wnioski o wypłatę wynagrodzeń dla członków Komisji i obrońców z urzędu oraz wnioski o refundację innych wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

  8)  sporządza roczne sprawozdania z działalności Komisji i przekazuje je ministrowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Komisją kieruje wyznaczony przez przewodniczącego Komisji wiceprzewodniczący Komisji lub inny członek Komisji.

§ 18. 1. Wiceprzewodniczący Komisji kieruje bezpośrednio odpowiednią sekcją oraz w szczególności:

  1)  informuje członków odpowiedniej sekcji o ustaleniach podjętych na posiedzeniach Prezydium Komisji;

  2)  zapewnia, aby postępowania wyjaśniające przebiegały w sposób sprawny i niezakłócony;

  3)  zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą postępowań wyjaśniających oraz przekazuje ją zespołowi;

  4)  wyznacza składy zespołów;

  5)  wyznacza terminy posiedzeń zespołów, zawiadamia o wyznaczonych terminach ministra, członków zespołów, osoby, wobec których wszczęto postępowanie, lub pełnomocników, o ile zostali ustanowieni, oraz obrońców, o ile zostali ustanowieni lub wyznaczeni z urzędu;

  6)  prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;

  7)  przekazuje ministrowi dokumentację dotyczącą postępowania wyjaśniającego;

  8)  sporządza roczne sprawozdania z działalności sekcji i przekazuje je przewodniczącemu Komisji w terminie do dnia 28 lutego roku następnego.

2. W razie nieobecności wiceprzewodniczącego Komisji odpowiednią sekcją kieruje przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez przewodniczącego Komisji inny członek tej sekcji.

§ 19. 1. Posiedzenia plenarne Komisji zwołuje się w celu omówienia spraw związanych z organizacją i przebiegiem postępowań wyjaśniających, w tym problemów wynikających z prowadzonej działalności Komisji, a także w celu przeprowadzenia szkoleń członków Komisji.

2. Posiedzenia plenarne zwoływane są dla wszystkich członków Komisji lub dla członków poszczególnych sekcji.

3. Posiedzenie plenarne powinno być zwołane przynajmniej raz w roku.

4. Posiedzenia Prezydium Komisji zwoływane są w razie potrzeby, w celu przygotowania posiedzeń plenarnych Komisji, a także w innych sprawach dotyczących Komisji niewymagających udziału wszystkich członków Komisji.

5. Przewodniczący Komisji sporządza sprawozdania z posiedzeń Prezydium Komisji lub z posiedzeń plenarnych wszystkich członków Komisji.

6. Wiceprzewodniczący Komisji sporządza sprawozdania z posiedzeń plenarnych członków poszczególnych sekcji.

 

Rozdział 5

Sposób ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej, wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania

 

§ 20. 1. Koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej pokrywane są ze środków budżetu państwa znajdujących się w dyspozycji ministra.

2. Koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej obejmują w szczególności wydatki na:

  1)  organizowanie posiedzeń Prezydium Komisji i posiedzeń plenarnych Komisji;

  2)  organizowanie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;

  3)  przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla działalności Komisji;

  4)  nabycie niezbędnych dla działalności Komisji materiałów biurowych oraz publikacji specjalistycznych;

  5)  wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu;

  6)  delegacje i koszty noclegów członków Komisji i obrońców z urzędu;

  7)  usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz powielanie materiałów związanych z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.

§ 21. Koszty, o których mowa w § 20 ust. 2, ustala się na podstawie:

  1)  rachunków;

  2)  biletów za przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego;

  3)  potwierdzonych delegacji;

  4)  wniosków o wypłatę wynagrodzeń;

  5)  innych dowodów potwierdzających poniesione wydatki.

§ 22. Członkom Komisji i obrońcom z urzędu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów, z tym że:

  1)  koszty podróży środkami publicznego transportu zbiorowego są zwracane w wysokości zapłaconej ceny biletu za przejazd określonym środkiem transportu;

  2)  w razie przejazdu samochodem stanowiącym ich własność lub przelotu samolotem koszty są zwracane w wysokości nieprzekraczającej ceny biletu za podróż środkami publicznego transportu zbiorowego;

  3)  koszty noclegu w hotelu udokumentowane rachunkiem są zwracane w wysokości poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 250 zł za dobę hotelową.

§ 23. Przewodniczącemu Komisji przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 800 zł.§ 24. 1. Członkom Prezydium Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł za udział w posiedzeniu Prezydium Komisji.

2. Za udział w posiedzeniu plenarnym Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

  1)  300 zł - członkom Prezydium Komisji;

  2)  200 zł - pozostałym członkom Komisji.

§ 25. 1. Wiceprzewodniczącemu Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każdą przygotowaną sprawę będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

2. Członkom zespołu i obrońcom z urzędu przysługuje wynagrodzenie za rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wyjaśniającym.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

  1)  800 zł za sprawę - dla przewodniczącego zespołu;

  2)  400 zł za sprawę - dla członka zespołu;

  3)  400 zł za sprawę - dla obrońcy z urzędu.

4. W przypadku zmiany składu zespołu lub obrońcy z urzędu w trakcie postępowania wyjaśniającego wynagrodzenie ustala się w wysokości określonej w ust. 3, w proporcji zachodzącej między liczbą posiedzeń zespołu, w których uczestniczył członek zespołu lub obrońca z urzędu, a liczbą wszystkich posiedzeń zespołu.

5. Obrońcy z urzędu, który złożył rezygnację z reprezentowania osoby, wobec której wszczęto postępowanie, wynagrodzenie nie przysługuje.

6. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1-4, wypłaca się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i przekazaniu dokumentacji ministrowi.

 

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 26. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia do czynności podejmowanych przez Komisję po tym dniu stosuje się przepisy rozporządzenia.

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

 

 SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

rodzaj nieruchomości
rodzaj transakcji
region
numer oferty  
Informacje z rynku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ DLA POSZUKUJĄCYCH MAGAZYNU:

Imię i Nazwisko, Firma:
E-mail:
Telefon:
2006 - 2023 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone >> o firmie >> Polityka prywatności i Cookies >> nieruchomości >> kontakt