O nas    Usługi    Hale do wynajęcia    Hale na sprzedaż    Budowa    Działki    Kontakt    EN
» Informacje z rynku magazynowego » Magazyny i grunty - informacje z rynku - archiwum agencji JARTOM » HALE I MAGAZYNY AKTY PRAWNE AGENCJA JARTOM DORADZA I POŚREDNICZY » NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA KW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM AGENCJA JARTOM P
JARTOM - HALE I GRUNTY W CAŁEJ POLSCE
+48 22 ... zobacz numer
Zostań klientem: wypełnij formularz

   W JARTOM mamy 99% rynku magazynowego


 

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA KW W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM AGENCJA JARTOM POŚREDNICTWO

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

z dnia 20 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 

(Dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

 

Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:

 

Dział I

Przepisy ogólne

 

§ 1. Wprowadza się system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1)  księdze wieczystej - należy przez to rozumieć księgę wieczystą prowadzoną w systemie informatycznym;

  2)  adnotacji - należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji, wzmiankę o wszczęciu postępowania z urzędu, wykonanie orzeczenia sądu w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;

  3)  wniosku o wpis - należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka, sędziego-komisarza i inne przewidziane w przepisach szczególnych;

  4)  podpisie - należy przez to rozumieć dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, służą do identyfikacji osoby dokonującej czynności w systemie informatycznym;

  5)  EGiB - należy przez to rozumieć ewidencję gruntów i budynków;

  6)  RZHLZ - należy przez to rozumieć rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych.

§ 3. 1. Przeglądanie księgi wieczystej polega na wywołaniu na ekran monitora żądanej księgi wieczystej.

2. Zadania związane z przeglądaniem ksiąg wieczystych mogą być powierzane ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

 

Dział II

 

Oznaczenie i struktura księgi wieczystej

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 4. 1. Księga wieczysta zawiera cztery działy, podzielone na rubryki i pola. Rubryki i pola mogą być podzielone odpowiednio na podrubryki i podpola.

2. Pole księgi wieczystej oznacza się niepowtarzalnym numerem składającym się z czterech części określających odpowiednio: dział księgi wieczystej, rubrykę, podrubrykę i numer kolejny pola w ramach podrubryki. Jeżeli dana rubryka nie jest podzielona na podrubryki, trzecią częścią numeru jest cyfra "0".

3. Podpola danego pola oznacza się kolejnymi literami alfabetu.

4. W takiej samej strukturze przechowuje się w systemie informatycznym także dane dotyczące oznaczenia księgi wieczystej.

 

§ 5. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczność wpisania w pojedynczym polu więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, pole to powtarza się w strukturze księgi wieczystej tyle razy, ile jest elementów wpisu lub adnotacji, tak aby każdy z tych elementów został wpisany w osobnym polu.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba wpisania w strukturę księgi wieczystej więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, dla którego przewidziano w tej strukturze odrębne pole.

3. Pola, w których nie dokonuje się wpisu, pozostawia się niewypełnione.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do rubryk, podrubryk i podpól, z tym że w przypadku działu III i IV w strukturze księgi wieczystej powtarza się zestaw rubryk składających się na strukturę działu księgi wieczystej.

 

§ 6. Każdy dział księgi wieczystej zawiera rubrykę "wzmianka w księdze wieczystej", oznaczoną odpowiednio: 1.1 w dziale I-O, 1.10 w dziale I-Sp, 2.1 w dziale II, 3.1 w dziale III i 4.1 w dziale IV, obejmującą odpowiednio pola:

  1)  "wzmianka": 1.1.0.1 w dziale I-O, 1.10.0.1 w dziale I-Sp, 2.1.0.1 w dziale II, 3.1.0.1 w dziale III, 4.1.0.1 w dziale IV - wzmianka o: wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji, kasacji lub wszczęciu postępowania z urzędu, obejmująca dane, o których mowa w § 68;

  2)  "chwila zamieszczenia": 1.1.0.2 w dziale I-O, 1.10.0.2 w dziale I-Sp, 2.1.0.2 w dziale II, 3.1.0.2 w dziale III, 4.1.0.2 w dziale IV - data, godzina i minuta zamieszczenia wzmianki w księdze wieczystej;

  3)  "chwila wykreślenia": 1.1.0.3 w dziale I-O, 1.10.0.3 w dziale I-Sp, 2.1.0.3 w dziale II, 3.1.0.3 w dziale III, 4.1.0.3 w dziale IV - data, godzina i minuta wykreślenia wzmianki w księdze wieczystej;

  4)  "omówienie wykreślenia": 1.1.0.4 w dziale I-O, 1.10.0.4 w dziale I-Sp, 2.1.0.4 w dziale II, 3.1.0.4 w dziale III, 4.1.0.4 w dziale IV - podstawa wykreślenia lub przyczyna usunięcia wzmianki w księdze wieczystej.

 

§ 7. Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 5 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryk: 1.1, 1.10, 2.1, 3.1, 4.1.

 

§ 8. 1. Działy: I-O, I-Sp, III i IV księgi wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, zawierają rubrykę "komentarz", oznaczoną odpowiednio: 1.9 w dziale I-O, 1.14 w dziale I-Sp, 3.7 w dziale III i 4.7 w dziale IV, składającą się z jednego pola "komentarz do migracji", odpowiednio: 1.9.0.1 w dziale I-O, 1.14.0.1 w dziale I-Sp, 3.7.0.1 w dziale III i 4.7.0.1 w dziale IV - zawierającego zamieszczone w odpowiednich podpolach:

A:     wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej,

B:     ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

2. Dział II księgi wieczystej zawiera rubrykę 2.8 "komentarz", składającą się z jednego pola 2.8.0.1 "komentarz do migracji", zawierającego w podpolu:

A:     wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej.

 

Rozdział 2

 

Oznaczenie księgi wieczystej

 

§ 9. Oznaczenie księgi wieczystej podzielone jest na rubryki: (0.1) - informacje podstawowe, (0.2) - dane o założeniu księgi wieczystej, (0.3) - dane o zamknięciu księgi wieczystej, (0.4) - podstawa zmiany.

 

§ 10. Rubryka 0.1 "informacje podstawowe" obejmuje następujące pola:

  1)  0.1.0.1 "numer księgi" - numer księgi wieczystej, na który składają się: czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona, numer według repertorium ksiąg wieczystych oraz cyfra kontrolna. Poszczególne elementy numeru oddziela się znakiem "/". Oznaczenia kodów wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

  2)  0.1.0.2 "oznaczenie wydziału" - oznaczenie wydziału właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, podane w odpowiednich podpolach:

A:     nazwa sądu,

B:     siedziba sądu,

C:     kod wydziału,

D:     numer wydziału,

E:     nazwa wydziału;

  3)  0.1.0.3 "typ księgi" - napis wskazujący na rodzaj nieruchomości lub prawa, dla którego jest prowadzona księga wieczysta:

a)    dla nieruchomości gruntowej odpowiednio: "nieruchomość gruntowa", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość", "grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość",

b)    dla nieruchomości budynkowej: "budynek stanowiący odrębną nieruchomość",

c)    dla nieruchomości lokalowej: "lokal stanowiący odrębną nieruchomość",

d)    dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego: "własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego",

e)    dla spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego: "spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego",

f)    dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej: "prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej".

 

§ 11. Rubryka 0.2 "dane o założeniu księgi wieczystej" obejmuje następujące pola:

  1)  0.2.0.1 "stan w czasie założenia" - wskazanie, że założenie księgi wieczystej następuje:

-     dla nieruchomości, dla której nie była prowadzona księga wieczysta,

-     dla nieruchomości, dla której był prowadzony zbiór dokumentów,

-     dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta dawna,

-     dla nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu,

-     w wyniku odłączenia części nieruchomości z innej księgi wieczystej,

-     w wyniku wyodrębnienia lokalu.

Przepis stosuje się odpowiednio do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  2)  0.2.0.2 "chwila zapisania księgi" - data, godzina i minuta pierwszego zapisu księgi wieczystej w urządzeniach centralnej bazy danych ksiąg wieczystych;

  3)  0.2.0.3 "chwila ujawnienia księgi" - data, godzina i minuta pierwszego ujawnienia treści księgi wieczystej po zakończeniu migracji; dla księgi wieczystej założonej w systemie informatycznym chwila ujawnienia księgi wieczystej jest zgodna z chwilą zapisania księgi wieczystej wpisaną w polu 0.2.0.2 "chwila zapisania księgi";

  4)  0.2.0.4 "data założenia dotychczasowej księgi wieczystej" - data założenia księgi wieczystej, której treść została przeniesiona z dotychczas ustalonych wzorów do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

 

§ 12. Rubryka 0.3 "dane o zamknięciu księgi wieczystej" obejmuje następujące pola:

  1)  0.3.0.1 "chwila zamknięcia księgi" - data, godzina i minuta zapisu zamknięcia księgi wieczystej, w przypadku odłączenia całości nieruchomości do innej księgi wieczystej, zgodna z datą przyłączenia nieruchomości do tej księgi;

  2)  0.3.0.2 "podstawa zamknięcia księgi" - przyczyna zamknięcia księgi wieczystej.

 

§ 13. Rubryka 0.4 "podstawa zmiany" obejmuje jedno pole 0.4.0.1 "podstawa zmiany", przeznaczone na wskazanie przyczyny dokonania zmiany w polach odpowiednio: 0.1.0.3 "typ księgi", 0.2.0.1 "stan w czasie założenia" i 0.2.0.4 "data założenia dotychczasowej księgi wieczystej", składających się na oznaczenie księgi wieczystej.

 

§ 14. W rubryce 0.4 "podstawa zmiany" w polu 0.4.0.1 "podstawa zmiany" jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 5 ust. 1 i 4.

 

Rozdział 3

 

Struktura działu I księgi wieczystej

 

§ 15. Dział I księgi wieczystej składa się z działu I-O "Oznaczenie nieruchomości" i działu I-Sp "Spis praw związanych z własnością".

 

§ 16. 1. Dział I-O księgi wieczystej jest podzielony na rubryki: (1.2) - numer nieruchomości, (1.3) - położenie, (1.4) - oznaczenie, (1.5) - obszar, (1.6) - zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków.

2. Rubryka 1.4 "oznaczenie" jest podzielona na podrubryki: 1.4.1 - działka ewidencyjna, 1.4.2 - budynek, 1.4.3 - urządzenie, 1.4.4 - lokal.

 

§ 17. Rubryka 1.2 "numer nieruchomości" obejmuje jedno pole 1.2.0.1 "numer bieżący nieruchomości", w którym wpisuje się kolejny numer nieruchomości ujawnianej w księdze wieczystej. Zmiana numeru bieżącego nieruchomości następuje tylko w przypadku odłączania lub przyłączania części nieruchomości.

 

§ 18. W rubryce 1.3 "położenie" wpisuje się dane określające położenie nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej oraz dane o położeniu lokalu, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, lub o położeniu budynku, do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

§ 19. Rubryka 1.3 "położenie" obejmuje następujące pola:

  1)  1.3.0.1 "numer porządkowy" - kolejny numer położenia nieruchomości;

  2)  1.3.0.2 "województwo" - nazwa województwa, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, lub w którym jest położony budynek, do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  3)  1.3.0.3 "powiat" - nazwa powiatu, w którym jest położona nieruchomość lub w którym jest położony lokal, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, lub w którym jest położony budynek, do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; w gminie mającej status miasta na prawach powiatu pole pozostawia się niewypełnione;

  4)  1.3.0.4 "gmina" - nazwa gminy lub gminy mającej status miasta na prawach powiatu, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, lub w której jest położony budynek, do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  5)  1.3.0.5 "miejscowość" - nazwa miejscowości, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, lub w której jest położony budynek, do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  6)  1.3.0.6 "dzielnica" - nazwa dzielnicy, w której jest położona nieruchomość lub w której jest położony lokal, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, lub w której jest położony budynek, do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

§ 20. W rubryce 1.4 "oznaczenie" wpisuje się:

  1)  w podrubryce 1.4.1 dane o oznaczeniu działek ewidencyjnych składających się na nieruchomość;

  2)  w podrubryce 1.4.2 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości budynków: budynków stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, albo budynków, do których przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  3)  w podrubryce 1.4.3 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość;

  4)  w podrubryce 1.4.4 dane o oznaczeniu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

 

§ 21. Rubryka 1.4 "oznaczenie" obejmuje:

  1)  w podrubryce 1.4.1 "działka ewidencyjna" następujące pola:

a)    1.4.1.1 "identyfikator działki" - identyfikator obiektów bazy danych ewidencyjnych, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),

b)    1.4.1.2 "numer działki" - numer działki ewidencyjnej, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

c)    1.4.1.3 "obręb ewidencyjny" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          numer obrębu lub

B:          nazwa obrębu,

w którym jest położona działka ewidencyjna, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

d)    1.4.1.4 "położenie" - wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 "numer porządkowy", odpowiedniego dla położenia działki ewidencyjnej,

e)    1.4.1.5 "ulica" - nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest położona działka ewidencyjna w miejscowościach, w których ulice (aleje, place) są oznaczone nazwami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

f)    1.4.1.6 "sposób korzystania" - oznaczenie rodzaju użytku gruntowego dla działki ewidencyjnej; jeżeli w skład działki wchodzą użytki z grupy użytków gruntowych "grunty zabudowane i zurbanizowane", wpisuje się właściwy rodzaj użytku, a w pozostałych przypadkach wpisuje się użytek gruntowy o największej powierzchni,

g)    1.4.1.7 "odłączenie" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          numer księgi wieczystej, do której została przyłączona działka ewidencyjna odłączona z danej księgi wieczystej,

B:          obszar działki podlegającej odłączeniu,

h)    1.4.1.8 "przyłączenie" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          numer księgi wieczystej, z której została odłączona działka ewidencyjna do danej księgi wieczystej,

B:          obszar działki podlegającej przyłączeniu, także w przypadku, gdy podpole A nie zostało wypełnione,

i)    1.4.1.9 "numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          numer księgi zaginionej,

B:          numer księgi zniszczonej,

C:          numer księgi dawnej, która utraciła moc prawną,

D:          oznaczenie zbioru dokumentów;

  2)  w podrubryce 1.4.2 "budynek" następujące pola:

a)    1.4.2.1 "identyfikator budynku" - identyfikator obiektu bazy danych ewidencyjnych określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

b)    1.4.2.2 "identyfikator działki" - identyfikator działki ewidencyjnej, wskazany w polu 1.4.1.1 "identyfikator działki", na której jest usytuowany budynek,

c)    1.4.2.3 "położenie" - wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 "numer porządkowy", odpowiedniego dla położenia budynku,

d)    1.4.2.4 "dane adresowe" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest usytuowany budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

B:          numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

e)    1.4.2.5 "liczba kondygnacji" - łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych w budynku, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, a jeżeli różne części budynku mają różną liczbę kondygnacji, wpisuje się najwyższą liczbę kondygnacji danego rodzaju,

f)    1.4.2.6 "liczba samodzielnych lokali" - liczba samodzielnych lokali w budynku, z którego mają być wyodrębnione,

g)    1.4.2.7 "powierzchnia użytkowa budynku" - łączne pole powierzchni użytkowej lokali w budynku wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali,

h)    1.4.2.8 "przeznaczenie budynku" - oznaczenie funkcji użytkowej budynku, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

i)    1.4.2.9 "dalszy opis budynku" - w przypadku gdy budynek jest usytuowany na więcej niż jednej nieruchomości - numery wszystkich ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości,

j)    1.4.2.10 "nieruchomość, na której jest usytuowany budynek" - jeżeli budynek jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, podane w odpowiednich podpolach:

A:          numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest usytuowany budynek, lub

B:          w razie braku takiej księgi - numer obrębu,

C:          w razie braku takiej księgi - numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,

k)    1.4.2.11 "odrębność" - wskazanie, czy budynek stanowi odrębną nieruchomość, czy część składową nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta,

l)    1.4.2.12 "odłączenie" - numer księgi wieczystej, do której został przyłączony budynek odłączony z danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.7 "odłączenie",

m)    1.4.2.13 "przyłączenie" - numer księgi wieczystej, z której został odłączony budynek do danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.8 "przyłączenie",

n)    1.4.2.14 "informacja o wyodrębnionych lokalach" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          numer lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

B:          numer księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu,

o)    1.4.2.15 "części wspólne po wyodrębnieniu lokali" - części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

  3)  w podrubryce 1.4.3 "urządzenie" następujące pola:

a)    1.4.3.1 "identyfikator działki" - identyfikator działki ewidencyjnej, wskazany w polu 1.4.1.1 "identyfikator działki", na której jest usytuowane urządzenie,

b)    1.4.3.2 "położenie" - wskazanie numeru porządkowego położenia zapisanego w polu 1.3.0.1 "numer porządkowy" odpowiedniego dla położenia urządzenia,

c)    1.4.3.3 "opis" - opis urządzenia ujawnionego w księdze wieczystej; jeżeli opis polega na odesłaniu do dokumentu objętego treścią wpisu, dla wszystkich urządzeń opisanych w dokumencie wypełnia się jedną podrubrykę.

d)    1.4.3.4 "odłączenie" - numer księgi wieczystej, do której zostało przyłączone urządzenie odłączone z danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.7 "odłączenie",

e)    1.4.3.5 "przyłączenie" - numer księgi wieczystej, z której zostało odłączone urządzenie do danej księgi wieczystej, zgodnie z danymi zapisanymi w polu 1.4.1.8 "przyłączenie";

  4)  w podrubryce 1.4.4 "lokal" następujące pola:

a)    1.4.4.1 "identyfikator lokalu" - identyfikator obiektu bazy danych ewidencyjnych określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,

b)    1.4.4.2 "ulica" - nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest usytuowany budynek, w którym jest położony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

c)    1.4.4.3 "numer budynku" - numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, w którym jest położony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

d)    1.4.4.4 "numer lokalu" - numer porządkowy, którym został oznaczony lokal, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

e)    1.4.4.5 "przeznaczenie lokalu" - oznaczenie funkcji użytkowej lokalu, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,

f)    1.4.4.6 "opis lokalu" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          rodzaj izby,

B:          liczba izb wchodzących w skład lokalu,

g)    1.4.4.7 "opis pomieszczeń przynależnych" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          rodzaj pomieszczenia,

B:          liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu,

h)    1.4.4.8 "kondygnacja" - oznaczenie kondygnacji, na której jest usytuowane główne wejście do lokalu,

i)    1.4.4.9 "przyłączenie" - numer księgi wieczystej, z której lokal został wyodrębniony do danej księgi wieczystej,

j)    1.4.4.10 "nieruchomość zabudowana budynkiem" - dla lokalu, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, podane w odpowiednich podpolach:

A:          numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym własność spółdzielni lub

B:          w razie braku takiej księgi - numer obrębu,

C:          w razie braku takiej księgi - numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,

k)    1.4.4.11 "odrębność" - wskazanie, czy lokal stanowi odrębną nieruchomość, czy stanowi przedmiot własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

 

§ 22. Rubryka 1.5 "obszar" obejmuje jedno pole 1.5.0.1 "obszar", w którym wpisuje się odpowiednio obszar nieruchomości gruntowej stanowiący sumę pól powierzchni działek ewidencyjnych albo pole powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, albo pole powierzchni użytkowej lokalu, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych.

 

§ 23. W rubryce 1.6 "zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków" wpisuje się wynik badania zgodności danych zapisanych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków.

 

§ 24. Rubryka 1.6 "zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków" obejmuje następujące pola:

  1)  1.6.0.1 "zgodność" - znacznik weryfikacji danych wpisanych w dziale I-O księgi wieczystej z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (Z - zgodny, N - niezgodny, B - brak możliwości sprawdzenia zgodności);

  2)  1.6.0.2 "chwila sprawdzenia" - data, godzina i minuta ostatniego sprawdzenia zgodności danych zawartych w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków;

  3)  1.6.0.3 "wersja bazy EGiB" - data ostatniej aktualizacji stanu bazy danych EGiB, z którą jest dokonywana weryfikacja danych wpisanych w dziale I-O.

 

§ 25. W dziale I-O jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 5 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

  1)  rubryki: 1.3;

  2)  podrubryk: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3;

  3)  pól: 1.4.1.4, 1.4.1.5, 1.4.2.2, 1.4.2.3, 1.4.2.4, 1.4.2.9, 1.4.2.10, 1.4.2.13, 1.4.2.14, 1.4.3.1, 1.4.3.2, 1.4.3.5, 1.4.4.6, 1.4.4.7, 1.4.4.9, 1.4.4.10;

  4)  podpól: 1.4.1.9A, 1.4.1.9B, 1.4.1.9C, 1.4.1.9D.

 

§ 26. 1. Dział I-Sp "Spis praw związanych z własnością" składa się z rubryki (1.11) - spis praw.

2. Rubryka 1.11 "spis praw" jest podzielona na podrubryki: 1.11.1 - spis praw związanych z własnością, 1.11.2 - prawo użytkowania wieczystego, 1.11.3 - opis spółdzielni mieszkaniowej.

 

§ 27. Podrubryka 1.11.1 "spis praw związanych z własnością" obejmuje pola:

  1)  1.11.1.1 "numer prawa" - kolejny numer prawa ujawnianego w dziale I-Sp księgi wieczystej;

  2)  1.11.1.2 "napis" - napis w brzmieniu:

a)    "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego",

b)    "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość",

c)    "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności",

d)    "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności";

  3)  1.11.1.3 "rodzaj prawa" - rodzaj ujawnianego prawa związanego z własnością nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego lub własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  4)  1.11.1.4 "treść prawa" - treść prawa, o którym mowa w pkt 3, innego niż własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, chyba że treść prawa została ujawniona w polu 3.4.1.2 "treść wpisu" księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości obciążonej prawem;

  5)  1.11.1.5 "księga powiązana" - dla prawa związanego z własnością nieruchomości ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, podane w odpowiednich podpolach:

A:     numer tej księgi wieczystej,

B:     kolejny numer wpisu, pod którym w polu 3.2.0.1 "numer wpisu" księgi wieczystej wskazanej w podpolu A zostało ujawnione prawo;

  6)  1.11.1.6 "udział związany" - jeżeli prawem, o którym mowa w pkt 3, jest własność lub prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości, ujawnia się w odpowiednich podpolach:

A:     wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub

B:     wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,

C:     numer księgi wieczystej, w której ujawniono udział,

D:     numer udziału w prawie, pod którym w polu 2.3.0.1 "numer udziału w prawie" księgi wieczystej, wskazanej w podpolu C, został ujawniony udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej;

  7)  1.11.1.7 "rodzaj zmiany" - opisanie zmian dokonanych we wpisie prawa z powołaniem pól, których zmiana dotyczy.

 

§ 28. Podrubryka 1.11.2 "prawo użytkowania wieczystego" obejmuje następujące pola:

  1)  1.11.2.1 "okres użytkowania" - termin, do kiedy zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego;

  2)  1.11.2.2 "sposób korzystania" - sposób korzystania z nieruchomości wynikający z umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.

 

§ 29. Podrubryka 1.11.3 "opis spółdzielni mieszkaniowej" obejmuje następujące pola:

  1)  pole: 1.11.3.1 "nazwa spółdzielni mieszkaniowej" - nazwa spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  2)  pole: 1.11.3.2 "siedziba spółdzielni mieszkaniowej" - siedziba spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;

  3)  pole: 1.11.3.3 "REGON spółdzielni mieszkaniowej" - numer identyfikacyjny REGON spółdzielni mieszkaniowej, w której jest ustanowione własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

§ 30. W dziale I-Sp jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 5 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

  1)  podrubryki: 1.11.1;

  2)  pól: 1.11.1.5, 1.11.1.6, 1.11.1.7.

 

Rozdział 4

 

Struktura działu II księgi wieczystej

 

§ 31. 1. Dział II "Własność" jest podzielony na rubryki: (2.2) - właściciel, (2.3) - właściciel wyodrębnionego lokalu, (2.4) - użytkownik wieczysty, (2.5) - uprawniony.

2. Rubryka 2.2 "właściciel" jest podzielona na podrubryki: 2.2.1 - udział, 2.2.2 - Skarb Państwa, 2.2.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.2.4 - inna osoba prawna, 2.2.5 - osoba fizyczna.

3. Rubryka 2.4 "użytkownik wieczysty" jest podzielona na podrubryki: 2.4.1 - napis, 2.4.2 - udział, 2.4.3 - Skarb Państwa, 2.4.4 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.4.5 - inna osoba prawna, 2.4.6 - osoba fizyczna.

4. Rubryka 2.5 "uprawniony" jest podzielona na podrubryki: 2.5.1 - udział, 2.5.2 - Skarb Państwa, 2.5.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 2.5.4 - inna osoba prawna, 2.5.5 - osoba fizyczna.

 

§ 32. W podrubryce odpowiednio: 2.2.1, 2.4.2, 2.5.1 "udział" oznacza się udział w prawie do nieruchomości, udział we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

§ 33. W rubryce 2.2 "właściciel" wpisuje się osobę właściciela lub współwłaściciela.

 

§ 34. Rubryka 2.2 "właściciel" obejmuje:

  1)  w podrubryce 2.2.1 "udział" następujące pola:

a)    2.2.1.1 "numer udziału w prawie" - kolejny numer udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,

b)    2.2.1.2 "wielkość udziału" - wielkość udziału Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku międzygminnego, innej osoby prawnej lub osoby fizycznej w prawie własności (współwłasności) nieruchomości,

c)    2.2.1.3 "rodzaj wspólności" - jeżeli prawo przysługuje kilku podmiotom wspólnie - rodzaj wspólności, w której udziały nie są oznaczone;

  2)  w podrubryce 2.2.2 "Skarb Państwa" następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd:

a)    2.2.2.1 "udział w prawie" - wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 "numer udziału w prawie",

b)    2.2.2.2 "nazwa" - nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,

c)    2.2.2.3 "siedziba" - siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,

d)    2.2.2.4 "REGON" - numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,

e)    2.2.2.5 "rola instytucji" - wskazanie roli instytucji poprzez wpisanie: organ reprezentujący Skarb Państwa, osoba prawna, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd;

  3)  w podrubryce 2.2.3 "jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)" następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące jednostkę samorządu terytorialnego lub związek międzygminny:

a)    2.2.3.1 "udział w prawie" - wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 "numer udziału w prawie",

b)    2.2.3.2 "nazwa" - nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,

c)    2.2.3.3 "siedziba" - siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,

d)    2.2.3.4 "REGON" - numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub jej związku,

szczegółowe dane identyfikujące samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd:

e)    2.2.3.5 "nazwa uprawnionego" - nazwa samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,

f)    2.2.3.6 "siedziba uprawnionego" - siedziba samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd,

g)    2.2.3.7 "REGON uprawnionego" - numer identyfikacyjny REGON samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd;

  4)  w podrubryce 2.2.4 "inna osoba prawna" następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną:

a)    2.2.4.1 "udział w prawie" - wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 "numer udziału w prawie",

b)    2.2.4.2 "nazwa" - nazwa osoby prawnej, a w przypadku przedsiębiorcy - firma,

c)    2.2.4.3 "siedziba" - siedziba osoby prawnej,

d)    2.2.4.4 "REGON" - numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, jeżeli przepisy odrębne przewidują nadanie jej numeru,

e)    2.2.4.5 "stan przejściowy" - w upadłości, w likwidacji lub w organizacji;

  5)  w podrubryce 2.2.5 "osoba fizyczna" następujące pola:

szczegółowe dane identyfikujące osobę fizyczną:

a)    2.2.5.1 "udział w prawie" - wskazanie udziału w prawie własności (współwłasności) nieruchomości, określonego w polu 2.2.1.1 "numer udziału w prawie",

b)    2.2.5.2 "imię pierwsze" - pierwsze imię,

c)    2.2.5.3 "imię drugie" - drugie imię,

d)    2.2.5.4 "nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego" - nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

e)    2.2.5.5 "drugi człon nazwiska złożonego" - drugi człon nazwiska złożonego,

f)    2.2.5.6 "imię ojca" - imię ojca, pole wypełnia się tylko w przypadku braku numeru ewidencyjnego PESEL, do ujawnienia w polu 2.2.5.8 "PESEL",

g)    2.2.5.7 "imię matki" - imię matki, pole wypełnia się tylko w przypadku braku numeru ewidencyjnego PESEL, do ujawnienia w polu 2.2.5.8 "PESEL",

h)    2.2.5.8 "PESEL" - numer ewidencyjny PESEL osoby fizycznej, chyba że odrębne przepisy nie przewidują nadawania tego numeru.

 

§ 35. W rubryce 2.3 "właściciel wyodrębnionego lokalu" wpisuje się właściciela lub współwłaściciela lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

 

§ 36. Rubryka 2.3 "właściciel wyodrębnionego lokalu" jest podzielona na pola:

  1)  2.3.0.1 "numer udziału w prawie" - kolejny numer udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej;

  2)  2.3.0.2 "napis" - odpowiednio jak w polu: 2.4.1.1 "napis";

  3)  2.3.0.3 "wielkość udziału" - podana w odpowiednim podpolu:

A:     wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub

B:     wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

  4)  2.3.0.4 "numer księgi" - numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość;

  5)  2.3.0.5 "numer lokalu" - numer wpisany w podpolu A pola 1.4.2.16 księgi wieczystej, o której mowa w pkt 4.

 

§ 37. W rubryce 2.4 "użytkownik wieczysty" wpisuje się osobę użytkownika wieczystego lub współużytkownika wieczystego.

 

§ 38. 1. Przy dokonywaniu wpisów w rubryce 2.4 "użytkownik wieczysty", użytkownika wieczystego (współużytkownika wieczystego) ujawnia się w polach odpowiednich do pól rubryki 2.2 "właściciel", o których mowa w § 34, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Podrubryka 2.4.1 "napis" obejmuje jedno pole 2.4.1.1 "napis" - napis w brzmieniu:

  1)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego";

  2)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość";

  3)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności";

  4)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności".

 

§ 39. W rubryce 2.5 "uprawniony" wpisuje się osobę uprawnionego lub współuprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 

§ 40. Przy dokonywaniu wpisów w rubryce 2.5 "uprawniony", uprawnionego z tytułu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól rubryki 2.2 "właściciel", o których mowa w § 34.

 

§ 41. W dziale II jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 5 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

  1)  rubryki: 2.3;

  2)  podrubryk: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5;

  3)  pól: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1, 2.4.3.1, 2.4.4.1, 2.4.5.1, 2.4.6.1, 2.5.2.1, 2.5.3.1, 2.5.4.1, 2.5.5.1.

 

Rozdział 5

 

Struktura działu III księgi wieczystej

 

§ 42. 1. Dział III "Prawa, roszczenia i ograniczenia" jest podzielony na rubryki: (3.2) - numer wpisu, (3.3) - napis, (3.4) - treść wpisu.

2. Rubryka 3.4 "treść wpisu" jest podzielona na podrubryki: 3.4.1 - treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia, 3.4.2 - Skarb Państwa, 3.4.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 3.4.4 - inna osoba prawna, 3.4.5 - osoba fizyczna, 3.4.6 - wskazanie innej nieruchomości.

 

§ 43. Rubryka 3.2 "numer wpisu" obejmuje jedno pole 3.2.0.1 "numer wpisu", w którym wpisuje się oznaczenie kolejnego wpisu w dziale III księgi wieczystej.

 

§ 44. Rubryka 3.3 "napis" obejmuje jedno pole 3.3.0.1 "napis", w którym ujawnia się napis w brzmieniu:

  1)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego";

  2)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość";

  3)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności";

  4)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności";

  5)  "wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym".

 

§ 45. W rubryce 3.4 "treść wpisu" wpisuje się treść praw, roszczeń, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością, osoby uprawnione według treści prawa lub roszczenia oraz treść ostrzeżeń i osoby, których roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone.

 

§ 46. Rubryka 3.4 "treść wpisu" obejmuje:

  1)  w podrubryce 3.4.1 "treść prawa, roszczenia, ograniczenia, ostrzeżenia" następujące pola:

a)    3.4.1.1 "rodzaj wpisu" - wskazanie rodzaju dokonywanego wpisu poprzez wpisanie: ograniczone prawo rzeczowe, ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, prawo osobiste, roszczenie, ostrzeżenie, ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością, inny wpis,

b)    3.4.1.2 "treść wpisu":

-         przy wpisie ograniczonego prawa rzeczowego - ujawnia się rodzaj prawa oraz sposób i zakres wykonywania ograniczonego prawa rzeczowego,

-         przy wpisie ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym - wymienia się prawo, przeciwko któremu jest ono skierowane, oraz osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone,

-         przy wpisie ostrzeżenia - ujawnia się rodzaj ostrzeżenia określony w postanowieniu sądu lub prokuratora,

-         przy wpisie roszczenia - ujawnia się treść roszczenia i wskazanie prawa, którego roszczenie dotyczy,

-         przy wpisie prawa osobistego - ujawnia się rodzaj ujawnianego prawa oraz treść prawa,

-         przy wpisie ograniczenia w rozporządzeniu nieruchomością - ujawnia się rodzaj ograniczenia i sposób ograniczenia,

-         przy innym wpisie - wymienia się rodzaj ujawnianych danych,

c)    3.4.1.3 "przedmiot wykonywania" - jeżeli wykonywanie prawa ograniczono do części nieruchomości lub ujawnione roszczenie lub ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością dotyczy tylko części nieruchomości - wskazanie tej części; w przypadku nieruchomości gruntowej według danych ewidencji gruntów i budynków,

d)    3.4.1.4 "pierwszeństwo" - wskazanie, że właściciel lub użytkownik wieczysty dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed tym prawem lub roszczeniem wyższego lub równego z tym prawem lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,

e)    3.4.1.5 "prawo lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa" - numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywany z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,

f)    3.4.1.6 "nieruchomość współobciążona" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej, do której przeniesiono prawo, roszczenie, ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością lub ostrzeżenie,

B:          numer wpisu, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej prawem, roszczeniem, ograniczeniem lub ostrzeżeniem ujawniono to prawo, roszczenie, ograniczenie lub ostrzeżenie,

g)    3.4.1.7 "rodzaj zmiany" - opisanie zmian dokonanych we wpisie prawa, roszczenia, ograniczenia lub ostrzeżenia z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;

  2)  w podrubryce: 3.4.2 "Skarb Państwa", 3.4.3 - "jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny)", 3.4.4 - "inna osoba prawna", 3.4.5 - "osoba fizyczna":

przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach osobę uprawnioną według treści prawa lub roszczenia lub osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone, ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II "własność" rubryki 2.2 "właściciel", o których mowa w § 34, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 "udział w prawie";

  3)  w podrubryce 3.4.6 "wskazanie innej nieruchomości" następujące pola:

a)    3.4.6.1 "numer księgi" - numer księgi, w której ujawniono nieruchomość władnącą,

b)    3.4.6.2 "inne informacje" - inne istotne informacje o nieruchomości wskazanej w polu 3.4.6.1 "numer księgi".

 

§ 47. W dziale III jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 5 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

  1)  zestawu rubryk: 3.2, 3.3, 3.4;

  2)  podrubryk: 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6;

  3)  pól: 3.4.1.6, 3.4.1.7.

 

Rozdział 6

 

Struktura działu IV księgi wieczystej

 

§ 48. 1. Dział IV "Hipoteka" jest podzielony na rubryki: (4.2) - numer hipoteki (roszczenia), (4.3) - napis, (4.4) - treść wpisu.

2. Rubryka 4.4 "treść wpisu" jest podzielona na podrubryki: 4.4.1 - treść hipoteki (roszczenia), 4.4.2 - Skarb Państwa, 4.4.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 - inna osoba prawna, 4.4.5 - osoba fizyczna.

 

§ 49. Rubryka 4.2 "numer hipoteki (roszczenia)" obejmuje jedno pole 4.2.0.1 "numer hipoteki (roszczenia)", w którym wpisuje się kolejny numer hipoteki (roszczenia) ujawnianej w księdze wieczystej.

 

§ 50. Rubryka 4.3 "napis" obejmuje jedno pole 4.3.0.1 "napis" - napis w brzmieniu:

  1)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego";

  2)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość";

  3)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności";

  4)  "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności";

  5)  "wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym".

 

§ 51. W rubryce 4.4 "treść wpisu" wpisuje się dane dotyczące hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki oraz dane dotyczące wierzyciela hipotecznego.

 

§ 52. Rubryka 4.4 "treść wpisu" obejmuje:

  1)  w podrubryce 4.4.1 "treść hipoteki (roszczenia)" następujące pola:

a)    4.4.1.1 "rodzaj hipoteki (roszczenia)" - wskazanie rodzaju i charakteru hipoteki ujawnianej w księdze wieczystej; w przypadku roszczenia o ustanowienie hipoteki - treść roszczenia, co do rodzaju i charakteru hipoteki, której dotyczy roszczenie,

b)    4.4.1.2 "suma" - wyrażona cyframi arabskimi suma hipoteki zwykłej, oznaczona suma najwyższa hipoteki kaucyjnej lub suma hipoteki, która ma być ustanowiona według treści roszczenia,

c)    4.4.1.3 "suma słownie" - wyrażona słownie suma hipoteki,

d)    4.4.1.4 "waluta sumy" - oznaczenie pieniądza, w jakim jest wyrażona hipoteka,

e)    4.4.1.5 "odsetki" - określenie w odpowiednich podpolach:

A:          rodzaju odsetek,

B:          wysokości odsetek,

f)    4.4.1.6 "udział" - jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest udział w prawie - wskazanie numeru udziału w prawie ujawnionego w dziale II,

g)    4.4.1.7 "hipoteka na wierzytelności hipotecznej" - jeżeli przedmiotem zabezpieczenia hipoteką jest wierzytelność hipoteczna - wskazanie numeru hipoteki zabezpieczającej tę wierzytelność hipoteczną,

h)    4.4.1.8 "rodzaj zabezpieczonej wierzytelności" - rodzaj wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,

i)    4.4.1.9 "termin zapłaty" - termin zapłaty zabezpieczonej wierzytelności, w przypadku kredytu - termin spłaty kredytu,

j)    4.4.1.10 "pierwszeństwo" - wskazanie, że właściciel, użytkownik wieczysty lub uprawniony dokonał zastrzeżenia pierwszeństwa przed hipoteką lub roszczeniem wyższego lub równego z tą hipoteką lub roszczeniem dla innego prawa lub roszczenia,

k)    4.4.1.11 "hipoteka lub roszczenie uprawnione z pierwszeństwa" - numer lub numery prawa lub roszczenia, dla którego dokonano zastrzeżenia pierwszeństwa, wpisywany z urzędu z chwilą ujawnienia tego prawa w księdze wieczystej,

l)    4.4.1.12 "księga współobciążona" - podane w odpowiednich podpolach:

A:          numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawnianą w księdze wieczystej,

B:          numer, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawniono tę hipotekę,

m)    4.4.1.13 "inne informacje" - informacja o numerze księgi wieczystej prowadzonej przez inny wydział ksiąg wieczystych dla nieruchomości współobciążonej hipoteką łączną oraz nazwa i siedziba sądu prowadzącego tę księgę wieczystą, informacje o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, informacje o wpisaniu hipoteki do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych oraz inne istotne informacje o treści hipoteki lub roszczenia lub wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub roszczeniem, niewymienione w żadnym z powyższych pól,

n)    4.4.1.14 "numer hipoteki w RZHLZ" - jeżeli hipoteka zabezpieczająca wierzytelność banku hipotecznego została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych - numer, pod jakim hipoteka została wpisana w rejestrze,

o)    4.4.1.15 "rodzaj zmiany" - opisanie zmian dokonanych we wpisie hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki z powołaniem pól, których zmiana dotyczy;

  2)  w podrubryce: 4.4.2 - Skarb Państwa, 4.4.3 - jednostka samorządu terytorialnego (związek międzygminny), 4.4.4 - inna osoba prawna, 4.4.5 - osoba fizyczna:

przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach dane dotyczące wierzyciela hipotecznego ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II "własność", rubryki 2.2 "właściciel", o których mowa w § 34, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 "udział w prawie" oraz z tym, że w przypadku hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku w polu 4.4.4.1 "nazwa" wpisuje się firmę banku i określenie oddziału.

 

§ 53. W dziale IV jest dopuszczalne zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 5 ust. 1 i 4, w odniesieniu do:

  1)  zestawu rubryk: 4.2, 4.3, 4.4;

  2)  podrubryk: 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5;

  3)  pól: 4.4.1.6, 4.4.1.7, 4.4.1.12, 4.4.1.15.

 

Dział III

 

Sruktura informacji o wniosku, podstawie wpisu i adnotacji w księdze wieczystej

 

Rozdział 1

 

Struktura danych o wniosku i wpisie w księdze wieczystej

 

§ 54. 1. Struktura danych o wniosku i chwili wpisu lub adnotacji w księdze wieczystej składa się z jednej rubryki "dane o wniosku i chwili wpisu" - odpowiednio: 1.8 w dziale I-O, 1.13 w dziale I-Sp, 2.7 w dziale II, 3.6 w dziale III i 4.6 w dziale IV.

2. Rubryka "dane o wniosku i chwili wpisu" jest podzielona na podrubryki: "dane o wniosku" - odpowiednio 1.8.1 w dziale I-O, 1.13.1 w dziale I-Sp, 2.7.1 w dziale II, 3.6.1 w dziale III i 4.6.1 w dziale IV oraz "chwila wpisu" - odpowiednio 1.8.2 w dziale I-O, 1.13.2 w dziale I-Sp, 2.7.2 w dziale II, 3.6.2 w dziale III i 4.6.2 w dziale IV.

 

§ 55. W rubryce "dane o wniosku i chwili wpisu" wpisuje się dane o wniosku lub postępowaniu wszczętym z urzędu na skutek zawiadomienia sądu, organu administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki prowadzącej ewidencję gruntów i budynków oraz ujawnia się chwilę wpisu.

 

§ 56. Rubryka "dane o wniosku i chwili wpisu" odpowiednio: 1.8 w dziale I-O, 1.13 w dziale I-Sp, 2.7 w dziale II, 3.6 w dziale III, 4.6 w dziale IV - obejmuje:

  1)  w podrubryce "dane o wniosku" odpowiednio: 1.8.1 w dziale I-O, 1.13.1 w dziale I-Sp, 2.7.1 w dziale II, 3.6.1 w dziale III, 4.6.1 w dziale IV następujące pola:

a)    1.8.1.1, 1.13.1.1, 2.7.1.1, 3.6.1.1, 4.6.1.1 "chwila wpływu" - data, godzina i minuta wpływu wniosku lub wszczęcia postępowania z urzędu,

b)    1.8.1.2, 1.13.1.2, 2.7.1.2, 3.6.1.2, 4.6.1.2 "rodzaj dziennika" - rodzaj dziennika, w którym zarejestrowano wniosek o wpis lub w którym odnotowano wszczęcie postępowania z urzędu,

c)    1.8.1.3, 1.13.1.3, 2.7.1.3, 3.6.1.3, 4.6.1.3 "numer dziennika" - numer wniosku z chwili dokonywania wpisu lub numer nadany postępowaniu wszczętemu z urzędu; jeżeli numer ulegał zmianie - wskazanie ostatniego numeru, pod którym było prowadzone postępowanie,

d)    1.8.1.4, 1.13.1.4, 2.7.1.4, 3.6.1.4, 4.6.1.4 "czy z urzędu" - wskazanie, czy numer dziennika jest numerem nadanym postępowaniu wszczętemu z urzędu,

e)    1.8.1.5, 1.13.1.5, 2.7.1.5, 3.6.1.5, 4.6.1.5 "numer karty akt" - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którym znajduje się wniosek,

f)    1.8.1.6, 1.13.1.6, 2.7.1.6, 3.6.1.6, 4.6.1.6 "numer księgi" - numer księgi wieczystej, jeżeli wniosek dołączono do akt innej księgi wieczystej;

  2)  w podrubryce "chwila wpisu" odpowiednio: 1.8.2 w dziale I-O, 1.13.2 w dziale I-Sp, 2.7.2 w dziale II, 3.6.2 w dziale III, 4.6.2 w dziale IV pole: 1.8.2.1, 1.13.2.1, 2.7.2.1, 3.6.2.1, 4.6.2.1 "chwila wpisu" - data lub chwila dokonania wpisu, przeniesiona podczas migracji, lub data, godzina i minuta wprowadzana w momencie dokonania wpisu.

 

Rozdział 2

 

Struktura informacji o podstawie wpisu w dziale I-O księgi wieczystej

 

§ 57. Informacja o podstawie oznaczenia lub sprostowania oznaczenia w dziale I-O składa się z jednej rubryki (1.7) - podstawa oznaczenia (sprostowania), podzielonej na pola:

  1)  1.7.0.1 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" - rodzaj dokumentu ewidencji gruntów i budynków lub spółdzielni mieszkaniowej, stanowiący podstawę oznaczenia lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O;

  2)  1.7.0.2 "data sporządzenia" - data sporządzenia dokumentu będącego podstawą dokonania wpisu lub data bezpośredniego sprawdzenia;

  3)  1.7.0.3 "nazwa organu" - nazwa organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków lub nazwa spółdzielni mieszkaniowej;

  4)  1.7.0.4 "siedziba organu" - siedziba organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków lub spółdzielni mieszkaniowej;

  5)  1.7.0.5 "numer karty akt" - numer lub numery karty akt, pod którym znajduje się dokument stanowiący podstawę oznaczenia nieruchomości lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O;

  6)  1.7.0.6 "numer księgi" - numer księgi wieczystej, jeżeli dokument stanowiący podstawę oznaczenia nieruchomości lub sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I-O dołączono do akt innej księgi wieczystej.

 

§ 58. Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 5 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryki 1.7.

 

Rozdział 3

 

Struktura informacji o podstawie wpisu w działach I-Sp, II, III i IV księgi wieczystej

 

§ 59. 1. Informacja o podstawie wpisu w dziale I-Sp składa się z jednej rubryki (1.12) - "podstawa wpisu".

2. Rubryka 1.12 "podstawa wpisu" jest podzielona na podrubryki: 1.12.1 - akt notarialny, 1.12.2 - decyzja administracyjna, 1.12.3 - orzeczenie sądu, 1.12.4 - inna podstawa.

 

§ 60. Rubryka 1.12 "podstawa wpisu" obejmuje:

  1)  w podrubryce 1.12.1 "akt notarialny" następujące pola:

a)    1.12.1.1 "tytuł aktu" - tytuł aktu notarialnego,

b)    1.12.1.2 "numer rep A" - numer repertorium A prowadzonego przez notariusza,

c)    1.12.1.3 "data sporządzenia" - data sporządzenia aktu notarialnego,

d)    1.12.1.4 "imię pierwsze" - imię pierwsze notariusza (zastępcy notariusza),

e)    1.12.1.5 "imię drugie" - imię drugie notariusza (zastępcy notariusza),

f)    1.12.1.6 "nazwisko / pierwszy człon nazwiska złożonego" - nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza),

g)    1.12.1.7 "drugi człon nazwiska złożonego" - drugi człon nazwiska złożonego notariusza (zastępcy notariusza),

h)    1.12.1.8 "siedziba" - siedziba kancelarii notarialnej,

i)    1.12.1.9 "numer karty akt" - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którym znajduje się akt notarialny,

j)    1.12.1.10 "numer księgi" - numer księgi wieczystej, jeżeli dokument dołączono do akt innej księgi wieczystej;

  2)  w podrubryce 1.12.2 "decyzja administracyjna" następujące pola:

a)    1.12.2.1 "przedmiot decyzji" - określenie rodzaju decyzji, wynikającej z podstawy prawnej jej wydania,

b)    1.12.2.2 "numer decyzji" - numer decyzji,

c)    1.12.2.3 "data wydania decyzji" - data wydania decyzji,

d)    1.12.2.4 "oznaczenie organu" - oznaczenie organu, który wydał decyzję,

e)    1.12.2.5 "siedziba organu" - siedziba organu, który wydał decyzję,

f)    1.12.2.6 "numer karty akt" - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którym znajduje się decyzja administracyjna,

g)    1.12.2.7 "numer księgi" - numer księgi wieczystej, jeżeli dokument dołączono do akt innej księgi wieczystej;

  3)  w podrubryce 1.12.3 "orzeczenie sądu" następujące pola:

a)    1.12.3.1 "rodzaj i przedmiot orzeczenia" - określenie rodzaju i przedmiotu orzeczenia,

b)    1.12.3.2 "sygnatura akt" - określenie sygnatury akt,

c)    1.12.3.3 "data wydania orzeczenia" - data wydania orzeczenia,

d)    1.12.3.4 "nazwa sądu" - wskazanie sądu, który wydał orzeczenie, wraz z określeniem nazwy i numeru wydziału,

e)    1.12.3.5 "siedziba sądu" - siedziba sądu, który wydał orzeczenie,

f)    1.12.3.6 "numer karty akt" - numer lub numery karty akt księgi wieczystej, pod którym znajduje się orzeczenie sądu,

g)    1.12.3.7 "numer księgi" - numer księgi wieczystej, jeżeli dokument dołączono do akt innej księgi wieczystej;

  4)  w podrubryce 1.12.4 "inna podstawa" następujące pola:

a)    1.12.4.1 "wskazanie podstawy" - szczegółowy opis dokumentu, obejmujący dane o jego treści, a jeżeli podstawą jest przepis prawa stanowiący podstawę wpisu - rodzaj i tytuł aktu prawnego oraz wskazanie miejsca ogłoszenia,

b)    1.12.4.2 "sygnatura" - jeżeli podstawą wpisu jest dokument opatrzony sygnaturą - wskazanie tej sygnatury, w przypadku zaś, gdy podstawą wpisu jest akt prawny - powołanie numeru jednostki redakcyjnej tego aktu,

c)    1.12.4.3 "data wydania" - data wystawienia dokumentu, a jeżeli podstawą wpisu jest akt prawny - wskazanie daty jego uchwalenia lub wydania,

d)    1.12.4.4 "wystawca" - jeżeli podstawą wpisu jest dokument - wskazanie jego wystawcy, w przypadku zaś, gdy podstawą wpisu jest akt prawny niebędący ustawą - wskazanie organu, który wydał ten akt,

e)    1.12.4.5 "numer karty akt" - jeżeli podstawą wpisu jest dokument - wskazanie numeru lub numerów karty akt księgi wieczystej, pod którym znajduje się ten dokument,

f)    1.12.4.6 "numer księgi" - jeżeli podstawą wpisu jest dokument - wskazanie numeru księgi wieczystej, jeżeli dokument ten dołączono do akt innej księgi wieczystej.

 

§ 61. 1. Informacja o podstawie nabycia w dziale II składa się z jednej rubryki (2.6) - "podstawa nabycia".

2. Rubryka 2.6 "podstawa nabycia" jest podzielona na podrubryki: 2.6.1 - akt notarialny, 2.6.2 - decyzja administracyjna, 2.6.3 - orzeczenie sądu, 2.6.4 - inna podstawa.

 

§ 62. Przy dokonywaniu wpisów w dziale II w rubryce "podstawa nabycia", podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp "spis praw związanych z własnością", rubryki 1.12 "podstawa wpisu", o których mowa w § 60.

 

§ 63. 1. Informacja o podstawie wpisu w dziale III składa się z jednej rubryki (3.5) - "podstawa wpisu".

2. Rubryka 3.5 "podstawa wpisu" jest podzielona na podrubryki: 3.5.1 - akt notarialny, 3.5.2 - decyzja administracyjna, 3.5.3 - orzeczenie sądu, 3.5.4 - inna podstawa.

 

§ 64. Przy dokonywaniu wpisów w dziale III w rubryce "podstawa wpisu", podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp "spis praw związanych z własnością", rubryki 1.12 "podstawa wpisu", o których mowa w § 60.

 

§ 65. 1. Informacja o podstawie wpisu w dziale IV składa się z jednej rubryki (4.5) - "podstawa wpisu".

2. Rubryka 4.5 "podstawa wpisu" jest podzielona na podrubryki: 4.5.1 - akt notarialny, 4.5.2 - decyzja administracyjna, 4.5.3 - orzeczenie sądu, 4.5.4 - inna podstawa.

 

§ 66. Przy dokonywaniu wpisów w dziale IV w rubryce "podstawa wpisu", podstawę ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu I-Sp "spis praw związanych z własnością", rubryki 1.12 "podstawa wpisu", o których mowa w § 60.

 

§ 67. Dopuszczalne jest zamieszczenie więcej niż jednego elementu, zgodnie z § 5 ust. 1 i 4, w odniesieniu do rubryk: 1.12, 2.6, 3.5, 4.5.

 

Dział IV

 

Operacje na księgach wieczystych

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

§ 68. Wzmianka o wniosku składa się z kodu wydziału, kolejnego numeru dziennika ksiąg wieczystych (Dz. KW), którym został oznaczony wniosek z dodaniem dwóch końcowych cyfr danego roku i numeru żądania.

 

§ 69. 1. Z chwilą zarejestrowania wniosku w dziale, którego dotyczy zawarte we wniosku żądanie, odpowiednio w polu: 1.1.0.1, 1.10.0.1, 2.1.0.1, 3.1.0.1, 4.1.0.1 "wzmianka" zamieszcza się wzmiankę o wniosku.

2. Jeżeli wniosek zawiera więcej niż jedno żądanie, zamieszcza się tyle wzmianek, ile żądań zawiera wniosek.

3. Wzmiankę o wniosku o odłączenie części lub całości nieruchomości lub wyodrębnienie lokalu zamieszcza się w polu 1.1.0.1 "wzmianka" księgi, której dotyczy wniosek, a w przypadku żądania przyłączenia odłączonej części lub całości nieruchomości do już istniejącej księgi, także w polu 1.1.0.1 "wzmianka" tej księgi.

 

§ 70. 1. Informację o podstawie wykreślenia wzmianki zamieszcza się odpowiednio w polu: 1.1.0.4, 1.10.0.4, 2.1.0.4, 3.1.0.4, 4.1.0.4 "omówienie wykreślenia".

2. Omyłkowo zamieszczoną wzmiankę o wniosku usuwa się ze wskazaniem odpowiednio w polu, o którym mowa w ust. 1, informacji o przyczynie jej usunięcia. W miarę potrzeby wzmiankę o wniosku zamieszcza się w sposób, o którym mowa w § 69.

 

§ 71. W księdze wieczystej, wraz z zamieszczeniem lub wykreśleniem wzmianki o wniosku, zapisuje się datę, godzinę i minutę jej zamieszczenia w polach odpowiednio 1.1.0.2, 1.10.0.2, 2.1.0.2, 3.1.0.2, 4.1.0.2 lub wykreślenia w polach odpowiednio 1.1.0.3, 1.10.0.3, 2.1.0.3, 3.1.0.3, 4.1.0.3 oraz dane o osobie, która zamieściła lub wykreśliła wzmiankę.

 

§ 72. Przepisy § 68-71 stosuje się odpowiednio do wzmianki o wszczęciu postępowania z urzędu, o apelacji, o kasacji i o skardze na orzeczenie referendarza sądowego.

 

§ 73. 1. Wpisów lub adnotacji w księdze wieczystej dokonuje się wielkimi literami.

2. Wpisów lub adnotacji w księdze wieczystej dokonuje się z użyciem dopuszczalnych znaków pisarskich w systemie informatycznym. Wykaz dopuszczalnych znaków pisarskich w systemie informatycznym oraz zasady wpisu danych w razie wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w tablicy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Przy dokonywaniu wpisów można posługiwać się jedynie skrótami przyjętymi w systemie informatycznym ksiąg wieczystych.

 

§ 74. Obszar nieruchomości gruntowej, powierzchnię użytkową budynku, powierzchnię użytkową lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wyraża się w jednostce miary określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

§ 75. 1. Przy dokonywaniu wpisu prawa użytkowania wieczystego wpisy właściciela nieruchomości nie ulegają zmianie.

2. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wykreśla się wpis w dziale I-Sp w podrubryce 1.11.2 "prawo użytkowania wieczystego" oraz wszystkie wpisy ujawnione w dziale II "własność" i w tym dziale w rubryce "właściciel" ujawnia się nowego właściciela pod kolejnym numerem udziału w prawie.

 

§ 76. 1. W przypadku dokonania wpisu prawa użytkowania wieczystego, we wszystkich działach księgi wieczystej, z wyjątkiem działu I-O, ujawnia się napis "wpisy dotyczące użytkowania wieczystego" odpowiednio w polach: 1.11.1.2, 2.3.0.2, 2.4.1.1, 3.3.0.1, 4.3.0.1.

2. W przypadku ujawnienia budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, napis, o którym mowa w ust. 1, uzupełnia się przez dodanie wyrazów: "i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość".

3. W przypadku ujawnienia urządzenia stanowiącego odrębną własność napis, o którym mowa w ust. 1, uzupełnia się przez dodanie wyrazów: "i urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności".

 

§ 77. W dziale II w kolejnych rubrykach "podstawa nabycia" wpisuje się wszystkie podstawy nabycia odnoszące się do ujawnienia przejścia prawa po ostatniej osobie ujawnionej.

 

§ 78. Sprostowania usterek wpisu, o którym mowa w art. 62613 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1)), dokonuje się poprzez odpowiednie zmiany w polach oraz, jeżeli sprostowanie usterek wpisu jest dokonywane w dziale I-Sp, III lub IV, poprzez wskazanie pól, których sprostowanie dotyczy, i ujawnienie, że jest to sprostowanie w polu "rodzaj zmiany": 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III lub 4.4.1.15 w dziale IV.

 

§ 79. 1. Zmiany wpisu dokonuje się poprzez odpowiednie zmiany w polach oraz, jeżeli zmiana jest dokonywana w dziale I-Sp, III lub IV, poprzez wskazanie pól, których zmiana dotyczy, i ich opisanie w polu "rodzaj zmiany": 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III lub 4.4.1.15 w dziale IV. Numery praw (dział I-Sp), udziałów w prawie (dział II), wpisów (dział III), hipotek (roszczeń) (dział IV) nie ulegają zmianie.

2. W przypadku częściowego wykreślenia sumy hipoteki lub roszczenia o ustanowienie hipoteki, pod tym samym numerem, w polu 4.4.1.2 "suma", wpisuje się sumę hipoteki pozostałą po odliczeniu kwoty podlegającej wykreśleniu oraz zamieszcza się w polu 4.4.1.15 "rodzaj zmiany" opis zmiany, ze wskazaniem pola, którego zmiana dotyczy.

 

§ 80. 1. Wykreślenia części wpisu dokonuje się poprzez zamieszczenie odpowiednio w polu "rodzaj zmiany": 1.11.1.7 w dziale I-Sp, 3.4.1.7 w dziale III, 4.4.1.15 w dziale IV opisu wykreślenia ze wskazaniem pól, których wykreślenie dotyczy. Numery praw (dział I-Sp), udziałów w prawie (dział II), wpisów (dział III), hipotek (roszczeń) (dział IV) nie ulegają zmianie.

2. Wykreślenie wpisu polega na wykreśleniu wszystkich jego elementów z rubryk, podrubryk, pól i podpól oznaczonych numerem danego wpisu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, usuwa się też napisy, które były zamieszczone w związku z wykreślanym wpisem.

 

§ 81. 1. Sąd prowadzący księgę wieczystą, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie sądu odwoławczego uchylającego w całości lub w części zaskarżony wpis niebędący wykreśleniem przez wykreślenie treści ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II rozporządzenia, a jeżeli zaskarżony wpis jest wykreśleniem, przez przywrócenie treści ujawnionych w tych polach, które zostały wykreślone zaskarżonym wpisem.

2. W razie zmiany zaskarżonego wpisu niebędącego wykreśleniem, sąd prowadzący księgę wieczystą, w drodze adnotacji, wykonuje orzeczenie sądu odwoławczego przez wykreślenie treści ujawnionych w odpowiednich polach opisanych w dziale II rozporządzenia i zastąpienie ich treścią zgodną z orzeczeniem sądu odwoławczego, a jeżeli zaskarżony wpis jest wykreśleniem, przez przywrócenie poprzedniej treści ujawnionej w tych polach, które zostały zmienione, i zastąpienie treścią wynikającą z orzeczenia sądu odwoławczego.

3. Do orzeczeń wydanych na skutek rozpoznania skargi na wpis dokonany przez referendarza sądowego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 82. Sprostowanie oznaczenia nieruchomości nie wymaga wprowadzenia zmian w rubrykach obejmujących dane o podstawie oznaczenia nieruchomości i dane o wniosku.

 

§ 83. Jeżeli budynek lub urządzenie, które mają być przedmiotem ujawnienia w księdze wieczystej, są położone na więcej niż jednej nieruchomości, dla których są prowadzone księgi wieczyste, ujawnienia dokonuje się w każdej z ksiąg poprzez wypełnienie odpowiednio pola 1.4.2.10 lub 1.4.3.3.

 

§ 84. W dziale I-O w rubryce 1.6 "zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków" odnotowuje się wynik sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w księdze wieczystej oznaczenia nieruchomości z danymi ewidencji gruntów i budynków.

 

Rozdział 2

 

Zakładanie księgi wieczystej

 

§ 85. Przy zakładaniu księgi wieczystej wypełnia się rubryki: 0.1 "informacje podstawowe" i 0.2 "dane o założeniu księgi wieczystej" oraz dokonuje się wpisów:

  1)  dla księgi wieczystej zakładanej dla nieruchomości gruntowej i budynkowej, w działach:

a)    w dziale I-O: w rubryce 1.2 "numer nieruchomości", w rubryce 1.3 "położenie", w rubryce 1.4 "oznaczenie": w miarę potrzeby w podrubryce 1.4.1 "działka ewidencyjna", 1.4.2 "budynek", 1.4.3 "urządzenie" (z wyłączeniem pól: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12-1.4.2.15, 1.4.3.4, 1.4.3.5), w rubryce 1.5 "obszar", w rubryce 1.6 "zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków" oraz rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu",

b)    w dziale I-Sp: dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.2 "prawo użytkowania wieczystego" oraz w rubrykach 1.12 "podstawa wpisu" i 1.13 "dane o wniosku i chwili wpisu",

c)    w dziale II: w rubryce 2.2 "właściciel", a dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste w rubrykach: 2.2 "właściciel" i 2.4 "użytkownik wieczysty" oraz w każdym z powyższych przypadków w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu";

  2)  dla księgi wieczystej zakładanej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w działach:

a)    w dziale I-O: w rubryce 1.2 "numer nieruchomości", w rubryce 1.3 "położenie", w rubryce 1.4 "oznaczenie": w miarę potrzeby w podrubryce 1.4.2 "budynek" lub 1.4.4 "lokal" (z wyłączeniem pól: 1.4.2.6, 1.4.2.12-1.4.2.15, 1.4.4.9), w rubryce 1.5 "obszar" oraz w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu",

b)    w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.3 "opis spółdzielni mieszkaniowej" oraz w rubrykach 1.12 "podstawa wpisu" i 1.13 "dane o wniosku i chwili wpisu",

c)    w dziale II: w rubryce 2.5 "uprawniony" oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu";

  3)  dla księgi wieczystej zakładanej dla nieruchomości lokalowej - zgodnie z przepisami § 92 i 93.

 

§ 86. Jeżeli założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, następuje przez przyłączenie tej nieruchomości do istniejącej księgi wieczystej, wówczas:

  1)  pod nowym numerem bieżącym nieruchomości dokonuje się połączenia nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej z częścią przyłączoną;

  2)  w dziale I-O księgi wieczystej, do której następuje przyłączenie nieruchomości: uzupełnia się wpisy w rubryce 1.3 "położenie", w rubryce 1.4 "oznaczenie" w podrubryce 1.4.1 "działka ewidencyjna" (z wyłączeniem pola: 1.4.1.7 i 1.4.1.8 podpole A), dokonuje się sprostowania powierzchni nieruchomości w rubryce 1.5 "obszar", weryfikuje się wpisy w rubryce 1.6 "zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków" oraz dokonuje się wpisów w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu";

  3)  w dziale II księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie nieruchomości, dokonuje się wpisów w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu", odnoszących się do rubryki 2.2 "właściciel".

 

Rozdział 3

 

Przyłączanie i odłączanie nieruchomości i ich części

 

§ 87. Jeżeli odłącza się część nieruchomości, z której wyodrębniono lokale, w polu 1.4.4.9 "przyłączenie" księgi wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu dokonuje się sprostowania numeru księgi wieczystej.

 

§ 88. 1. W księdze wieczystej, z której jest odłączana część nieruchomości, wskazuje się podlegające odłączeniu części nieruchomości, wpisane w dziale I-O w rubryce 1.4 "oznaczenie" w podrubrykach: 1.4.1 "działka ewidencyjna", 1.4.2 "budynek", 1.4.3 "urządzenie" i jednocześnie przenosi się dane wpisane we wskazanych podrubrykach oraz w rubryce 1.3 "położenie" do działu I-O zakładanej księgi wieczystej.

2. Pozostałe dane w zakładanej księdze wieczystej wpisuje się zgodnie z § 85 pkt 1.

3. W księgach wieczystych, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się informacje o odłączeniu lub przyłączeniu w polach odpowiednio: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12, 1.4.2.13, 1.4.3.4, 1.4.3.5 oraz dokonuje się sprostowania powierzchni nieruchomości w rubryce 1.5 "obszar".

 

§ 89. 1. Jeżeli odłączana część nieruchomości zostaje przyłączona do nieruchomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta, przyłączenia dokonuje się poprzez wskazanie w księdze prowadzonej dla nieruchomości, z której następuje odłączenie, podlegających odłączeniu części nieruchomości, wpisanych w dziale I-O w rubryce 1.4 "oznaczenie" w podrubrykach: 1.4.1 "działka ewidencyjna", 1.4.2 "budynek", 1.4.3 "urządzenie".

2. Pod nowym numerem bieżącym nieruchomości dokonuje się połączenia nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej z częścią przyłączoną.

3. W księgach, z których odłącza się część nieruchomości, dokonuje się w dziale I-O wpisów w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu". Dodatkowo uzupełnia się dane ujawnione w tych księgach o informacje o odłączeniu lub przyłączeniu w polach odpowiednio: 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.4.2.12, 1.4.2.13, 1.4.3.4, 1.4.3.5.

4. W dziale I-Sp księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wpisów dokonuje się w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.2 "prawo użytkowania wieczystego" oraz w rubrykach 1.12 "podstawa wpisu" i 1.13 "dane o wniosku i chwili wpisu".

5. W dziale II księgi wieczystej, do której nastąpiło przyłączenie części nieruchomości, wpisów dokonuje się tylko w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu", odnoszących się do rubryki 2.2 "właściciel", a dla nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste do rubryk: 2.2 "właściciel" i 2.4 "użytkownik wieczysty".

 

§ 90. Jednocześnie z odłączeniem części nieruchomości w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której następuje odłączenie, wpisuje się pod nowym numerem bieżącym nieruchomości pozostałą w tej księdze część nieruchomości.

 

§ 91. 1. Przy zakładaniu nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości lub przeniesieniu części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej dokonuje się wpisów w polach: 3.4.1.6 lub 4.4.1.12.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przeniesienia praw związanych z własnością nieruchomości ujawnionych w dziale I-Sp.

 

§ 92. Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości lokalowej następuje poprzez wpisanie danych o oznaczeniu księgi wieczystej w rubrykach: 0.1 "informacje podstawowe" i 0.2 "dane o założeniu księgi" oraz dokonanie wpisów:

  1)  w dziale I-O: w rubryce 1.2 "numer nieruchomości", w rubryce 1.3 "położenie", w rubryce 1.4 "oznaczenie" w podrubryce 1.4.4 "lokal", w rubryce 1.5 "obszar" oraz rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu";

  2)  w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.1 "spis praw związanych z własnością" oraz w rubrykach: 1.12 "podstawa wpisu" i 1.13 "dane o wniosku i chwili wpisu";

  3)  w dziale II: w rubryce 2.2 "właściciel" oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu".

 

§ 93. 1. Jednocześnie z wyodrębnieniem lokalu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest położony budynek, w którym jest ustanowiona odrębna własność lokalu, dokonuje się wpisów:

  1)  w dziale I-O: w podrubryce 1.4.2 "budynek" w polu 1.4.2.14 "informacja o wyodrębnionych lokalach", w polu 1.4.2.15 "części wspólne po wyodrębnieniu lokali" oraz w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu",

  2)  w dziale II: w rubryce 2.3 "właściciel wyodrębnionego lokalu" w odniesieniu do właściciela wyodrębnionego lokalu oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu"

oraz zamieszcza się napisy w dziale III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: "wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym".

2. Napisy, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w chwili wyodrębnienia pierwszego lokalu.

 

Rozdział 4

 

Zmiana oznaczenia księgi wieczystej

 

§ 94. 1. Przy ujawnianiu prawa użytkowania wieczystego zmienia się dane o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce: 0.1 "informacje podstawowe" w polu 0.1.0.3 "typ księgi" oraz dokonuje się odpowiednich wpisów w dziale I-Sp w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.2 "prawo użytkowania wieczystego", w dziale II w rubryce 2.4 "użytkownik wieczysty". Oznaczenie nieruchomości nie ulega zmianie.

2. Jednocześnie ze zmianą typu księgi dokonuje się odpowiednich zmian w polach 1.11.1.2, 2.4.1.1, 2.3.0.2, 3.3.0.1, 4.3.0.1 "napis".

 

§ 95. 1. Przy ujawnianiu budynku lub urządzenia na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w księdze wieczystej zmienia się dane o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce: 0.1 "informacje podstawowe" w polu 0.1.0.3 "typ księgi" oraz dokonuje się wpisów w rubryce 1.4.2 "budynek" lub 1.4.3 "urządzenie", pozostawiając bez zmian wpisy w rubryce "działka ewidencyjna".

2. Jednocześnie ze zmianą typu księgi dokonuje się odpowiednich zmian w polach 1.11.1.2, 2.4.1.1, 2.3.0.2, 3.3.0.1, 4.3.0.1 "napis".

 

§ 96. Przy przekształceniu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo odrębnej własności lokalu, w księdze wieczystej zmienia się dane o oznaczeniu w rubryce: 0.1 "informacje podstawowe" w polu 0.1.0.3 "typ księgi" oraz dokonuje się w tej księdze wpisów:

  1)  w dziale I-O: w rubryce 1.4 "oznaczenie" w podrubryce 1.4.4 "lokal" w polach: 1.4.4.9 "przyłączenie" i 1.4.4.11 "odrębność" oraz w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowanie)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu";

  2)  w dziale I-Sp: w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.1 "spis praw związanych z własnością", w rubrykach: 1.12 "podstawa wpisu" i 1.13 "dane o wniosku i chwili wpisu" oraz wykreślenia wpisów w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.3 "opis spółdzielni mieszkaniowej";

  3)  w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 "uprawniony" i dokonanie wpisu w rubryce 2.2 "właściciel" oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu".

 

§ 97. Przy przekształceniu własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo odrębnej własności, w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokal, dokonuje się wpisów:

  1)  w dziale I-O: w podrubryce 1.4.2 "budynek" w polu 1.4.2.14 "informacja o wyodrębnionych lokalach", w polu 1.4.2.15 "części wspólne po wyodrębnieniu lokali" oraz w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu";

  2)  w dziale II: w rubryce 2.3 "właściciel wyodrębnionego lokalu" w odniesieniu do właściciela wyodrębnionego lokalu oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu"

oraz zamieszcza się napisy w dziale III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: "wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym".

 

§ 98. Przy przekształceniu prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w prawo własności nieruchomości, księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości - zmiana typu księgi wieczystej następuje poprzez wpisanie nowych danych o oznaczeniu księgi wieczystej w rubryce: 0.1 "informacje podstawowe" w polu 0.1.0.3 "typ księgi" oraz dokonanie w tej księdze wpisów:

  1)  w dziale I-O: w rubryce 1.4 "oznaczenie" w podrubryce 1.4.1 "działka ewidencyjna" w sposób określony w przepisach § 89 i 90, w podrubryce 1.4.2 w polu 1.4.2.11 "odrębność" oraz w rubrykach: 1.7 "podstawa oznaczenia (sprostowania)" i 1.8 "dane o wniosku i chwili wpisu";

  2)  w dziale I-Sp: wykreślenie wpisów w rubryce 1.11 "spis praw" w podrubryce 1.11.3 "opis spółdzielni mieszkaniowej";

  3)  w dziale II: wykreślenie wpisów w rubryce 2.5 "uprawniony" i dokonanie wpisu w rubryce 2.3 "właściciel" oraz w rubrykach: 2.6 "podstawa nabycia" i 2.7 "dane o wniosku i chwili wpisu".

 

Rozdział 5

 

Zamykanie księgi wieczystej

 

§ 99. Zamknięcie księgi wieczystej następuje w formie zapisu o charakterze czynności technicznej, poprzez wypełnienie pól 0.3.0.1 i 0.3.0.2 opisanych w § 12.

 

§ 100. Z chwilą zamknięcia księgi wieczystej zostaje wyłączona możliwość dokonania wpisu lub adnotacji w jakimkolwiek polu zamkniętej księgi wieczystej.

 

Dział V

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 101. Przy pierwszym wpisie do księgi wieczystej, na podstawie danych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach, uzupełnia się dane dotyczące osób ujawnionych, przewidziane w poszczególnych działach księgi wieczystej, w polach podrubryk "osoba fizyczna" lub "inna osoba prawna".

 

§ 102. Jeżeli środki zaskarżenia wpłynęły po przekazaniu dotychczasowej księgi wieczystej do ośrodka migracyjnego, wykonania orzeczenia sądu, wydanego w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia, dokonuje się w księdze wieczystej. W razie zmiany w dotychczasowej księdze wieczystej wpisu będącego wykreśleniem, wykonanie orzeczenia sądu, wydanego w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia, polega na przeniesieniu do księgi wieczystej wykreślonego wpisu, z zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122).

 

§ 103. 1. Z chwilą pierwszego wpisu w danym dziale, dokonywanego po migracji, wraz z zawiadomieniem o wpisie doręcza się właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub uprawnionemu informację, że wpisy lub części wpisów, zamieszczone w toku migracji w rubryce "komentarz", zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej.

2. Dane w rubryce "komentarz", które dotyczą oznaczenia nieruchomości, podlegają wykreśleniu z chwilą pierwszego sprostowania oznaczenia nieruchomości.

3. W przypadku wykreślenia lub przeniesienia do struktury księgi wieczystej wpisu lub części wpisu z podpola A w polu "komentarz do migracji", w tym samym polu sąd wpisuje adnotację o przeniesieniu lub wykreśleniu wpisu, zawierającą datę, podstawę wykreślenia lub przeniesienia oraz informację, czy nastąpiła ona z urzędu, czy na wniosek.

 

§ 104. Do formy i treści wniosków złożonych przed wprowadzeniem w sądzie rejonowym systemu informatycznego zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 102.

 

§ 105. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

 

________________

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188 i Nr 139, poz. 1323).

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH

 

Lp.

Sąd apelacyjny

Sąd okręgowy

Kod sądu okręgowego

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego

Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego

1.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Sąd Okręgowy w Białymstoku

BI

w Białymstoku

BI1B

2.

 

 

 

w Bielsku Podlaskim

BI1P

3.

 

 

 

w Sokółce

BI1S

4.

 

Sąd Okręgowy w Łomży

LM

w Łomży

LM1L

5.

 

 

 

w Wysokiem Mazowieckiem

LM1W

6.

 

 

 

w Zambrowie

LM1Z

7.

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie

OL

w Bartoszycach

OL1Y

8.

 

 

 

w Bartoszycach - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Lidzbarku Warmińskim

OL2Y

9.

 

 

 

w Biskupcu

OL1B

10.

 

 

 

w Biskupcu - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Mrągowie

OL2B

11.

 

 

 

w Ełku

OL1E

12.

 

 

 

w Ełku - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Olecku

OL2E

13.

 

 

 

w Giżycku

OL1G

14.

 

 

 

w Giżycku - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Węgorzewie

OL2G

15.

 

 

 

w Kętrzynie

OL1K

16.

 

 

 

w Nidzicy

OL1N

17.

 

 

 

w Olsztynie

OL1O

18.

 

 

 

w Piszu

OL1P

19.

 

 

 

w Szczytnie

OL1S

20.

 

Sąd Okręgowy w Suwałkach

SU

w Augustowie

SU1A

21.

 

 

 

w Grajewie

SU1G

22.

 

 

 

w Suwałkach

SU1S

23.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

BY

w Bydgoszczy

BY1B

24.

 

 

 

w Inowrocławiu

BY1I

25.

 

 

 

w Mogilnie

BY1M

26.

 

 

 

w Nakle n. Notecią

BY1N

27.

 

 

 

w Szubinie

BY1U

28.

 

 

 

w Świeciu

BY1S

29.

 

 

 

w Tucholi

BY1T

30.

 

 

 

w Tucholi - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Sępólnie Krajeńskim

BY2T

31.

 

 

 

w Żninie

BY1Z

32.

 

Sąd Okręgowy w Elblągu

EL

w Braniewie

EL1B

33.

 

 

 

w Działdowie

EL1D

34.

 

 

 

w Elblągu

EL1E

35.

 

 

 

w Iławie

EL1I

36.

 

 

 

w Nowym Mieście Lubawskim

EL1N

37.

 

 

 

w Ostródzie

EL1O

38.

 

 

 

w Ostródzie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Morągu

EL2O

39.

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku

GD

w Gdańsku

GD1G

40.

 

 

 

w Gdyni

GD1Y

41.

 

 

 

w Kartuzach

GD1R

42.

 

 

 

w Kościerzynie

GD1E

43.

 

 

 

w Kwidzynie

GD1I

44.

 

 

 

w Kwidzynie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Sztumie

GD2I

45.

 

 

 

w Malborku

GD1M

46.

 

 

 

w Sopocie

GD1S

47.

 

 

 

w Starogardzie Gdańskim

GD1A

48.

 

 

 

w Tczewie

GD1T

49.

 

 

 

w Wejherowie

GD1W

50.

 

 

 

w Wejherowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Pucku

GD2W

51.

 

Sąd Okręgowy w Koszalinie

KO

w Białogardzie

KO1B

52.

 

 

 

w Drawsku Pomorskim

KO1D

53.

 

 

 

w Kołobrzegu

KO1L

54.

 

 

 

w Koszalinie

KO1K

55.

 

 

 

w Sławnie

KO1E

56.

 

 

 

w Szczecinku

KO1I

57.

 

 

 

w Wałczu

KO1W

58.

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

SL

w Bytowie

SL1B

59.

 

 

 

w Bytowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Miastku

SL2B

60.

 

 

 

w Chojnicach

SL1C

61.

 

 

 

w Człuchowie

SL1Z

62.

 

 

 

w Lęborku

SL1L

63.

 

 

 

w Słupsku

SL1S

64.

 

Sąd Okręgowy w Toruniu

TO

w Brodnicy

TO1B

65.

 

 

 

w Chełmnie

TO1C

66.

 

 

 

w Golubiu-Dobrzyniu

TO1G

67.

 

 

 

w Grudziądzu

TO1U

68.

 

 

 

w Toruniu

TO1T

69.

 

 

 

w Wąbrzeźnie

TO1W

70.

 

Sąd Okręgowy we Włocławku

WL

w Aleksandrowie Kujawskim

WL1A

71.

 

 

 

w Lipnie

WL1L

72.

 

 

 

w Radziejowie

WL1R

73.

 

 

 

w Rypinie

WL1Y

74.

 

 

 

we Włocławku

WL1W

75.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

BB

w Bielsku-Białej

BB1B

76.

 

 

 

w Cieszynie

BB1C

77.

 

 

 

w Żywcu

BB1Z

78.

 

Sąd Okręgowy w Częstochowie

CZ

w Częstochowie

CZ1C

79.

 

 

 

w Częstochowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Kłobucku

CZ2C

80.

 

 

 

w Myszkowie

CZ1M

81.

 

 

 

w Zawierciu

CZ1Z

82.

 

 

 

w Zawierciu - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Siewierzu

CZ2Z

83.

 

Sąd Okręgowy w Gliwicach

GL

w Gliwicach

GL1G

84.

 

 

 

w Jastrzębiu-Zdroju

GL1J

85.

 

 

 

w Lublińcu

GL1L

86.

 

 

 

w Raciborzu

GL1R

87.

 

 

 

w Rudzie Śląskiej

GL1S

88.

 

 

 

w Rybniku

GL1Y

89.

 

 

 

w Tarnowskich Górach

GL1T

90.

 

 

 

w Wodzisławiu Śląskim

GL1W

91.

 

 

 

w Zabrzu

GL1Z

92.

 

 

 

w Żorach

GL1X

93.

 

Sąd Okręgowy w Katowicach

KA

w Będzinie

KA1B

94.

 

 

 

w Bytomiu

KA1Y

95.

 

 

 

w Chorzowie

KA1C

96.

 

 

 

w Dąbrowie Górniczej

KA1D

97.

 

 

 

w Jaworznie

KA1J

98.

 

 

 

w Katowicach

KA1K

99.

 

 

 

w Mikołowie

KA1M

100.

 

 

 

w Mysłowicach

KA1L

101.

 

 

 

w Pszczynie

KA1P

102.

 

 

 

w Pszczynie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Czechowicach-

   Dziedzicach

KA2P

103.

 

 

 

w Sosnowcu

KA1S

104.

 

 

 

w Tychach

KA1T

105.

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sąd Okręgowy w Kielcach

KI

w Busku-Zdroju

KI1B

106.

 

 

 

w Jędrzejowie

KI1J

107.

 

 

 

w Kazimierzy Wielkiej

KI1I

108.

 

 

 

w Kielcach

KI1L

109.

 

 

 

w Końskich

KI1K

110.

 

 

 

w Opatowie

KI1T

111.

 

 

 

w Ostrowcu Świętokrzyskim

KI1O

112.

 

 

 

w Pińczowie

KI1P

113.

 

 

 

w Sandomierzu

KI1S

114.

 

 

 

w Skarżysku-Kamiennej

KI1R

115.

 

 

 

w Starachowicach

KI1H

116.

 

 

 

w Staszowie

KI1A

117.

 

 

 

we Włoszczowie

KI1W

118.

 

Sąd Okręgowy w Krakowie

KR

w Chrzanowie

KR1C

119.

 

 

 

dla Krakowa-Krowodrzy

   w Krakowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Czernichowie

KR1K

120.

 

 

 

dla Krakowa-Krowodrzy

   w Krakowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Krzeszowicach

KR2K

121.

 

 

 

dla Krakowa-Nowej Huty

   w Krakowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Proszowicach

KR1H

122.

 

 

 

dla Krakowa-Podgórza

   w Krakowie - Wydział

   Ksiąg Wieczystych dla

   miasta Kraków oraz

   gmin: Kocmyrzów-

   Luborzyca, Świątniki

   Górne, Wielka Wieś

   i Zielonki

KR1P

123.

 

 

 

dla Krakowa-Podgórza

   w Krakowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Niepołomicach

KR2P

124.

 

 

 

dla Krakowa-Podgórza

   w Krakowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Skale

KR3P

125.

 

 

 

dla Krakowa-Podgórza

   w Krakowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Skawinie

KR4P

126.

 

 

 

dla Krakowa-Śródmieścia

   w Krakowie

KR1S

127.

 

 

 

w Miechowie

KR1M

128.

 

 

 

w Myślenicach

KR1Y

129.

 

 

 

w Myślenicach - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Dobczycach

KR2Y

130.

 

 

 

w Olkuszu

KR1O

131.

 

 

 

w Oświęcimiu

KR1E

132.

 

 

 

w Oświęcimiu - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Kętach

KR2E

133.

 

 

 

w Suchej Beskidzkiej

KR1B

134.

 

 

 

w Wadowicach

KR1W

135.

 

 

 

w Wieliczce

KR1I

136.

 

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

NS

w Gorlicach

NS1G

137.

 

 

 

w Limanowej

NS1L

138.

 

 

 

w Limanowej - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Mszanie Dolnej

NS2L

139.

 

 

 

w Muszynie

NS1M

140.

 

 

 

w Nowym Sączu

NS1S

141.

 

 

 

w Nowym Targu

NS1T

142.

 

 

 

w Zakopanem

NS1Z

143.

 

Sąd Okręgowy w Tarnowie

TR

w Bochni

TR1O

144.

 

 

 

w Brzesku

TR1B

145.

 

 

 

w Dąbrowie Tarnowskiej

TR1D

146.

 

 

 

w Tarnowie

TR1T

147.

 

 

 

w Tarnowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Tuchowie

TR2T

148.

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Sąd Okręgowy w Lublinie

LU

w Białej Podlaskiej

LU1B

149.

 

 

 

w Chełmie

LU1C

150.

 

 

 

w Kraśniku

LU1K

151.

 

 

 

w Lubartowie

LU1A

152.

 

 

 

w Lublinie

LU1I

153.

 

 

 

w Łukowie

LU1U

154.

 

 

 

w Opolu Lubelskim

LU1O

155.

 

 

 

w Puławach

LU1P

156.

 

 

 

w Radzyniu Podlaskim

LU1R

157.

 

 

 

we Włodawie

LU1W

158.

 

Sąd Okręgowy w Radomiu

RA

w Grójcu

RA1G

159.

 

 

 

w Grójcu - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Białobrzegach

RA2G

160.

 

 

 

w Kozienicach

RA1K

161.

 

 

 

w Lipsku

RA1L

162.

 

 

 

w Przysusze

RA1P

163.

 

 

 

w Przysusze - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Szydłowcu

RA2P

164.

 

 

 

w Radomiu

RA1R

165.

 

 

 

w Zwoleniu

RA1Z

166.

 

Sąd Okręgowy w Siedlcach

SI

w Garwolinie

SI1G

167.

 

 

 

w Mińsku Mazowieckim

SI1M

168.

 

 

 

w Siedlcach

SI1S

169.

 

 

 

w Siedlcach - zamiejscowy

   wydział w Łosicach

SI2S

170.

 

 

 

w Sokołowie Podlaskim

SI1P

171.

 

 

 

w Węgrowie

SI1W

172.

 

Sąd Okręgowy w Zamościu

ZA

w Biłgoraju

ZA1B

173.

 

 

 

w Hrubieszowie

ZA1H

174.

 

 

 

w Janowie Lubelskim

ZA1J

175.

 

 

 

w Krasnymstawie

ZA1K

176.

 

 

 

w Tomaszowie Lubelskim

ZA1T

177.

 

 

 

w Zamościu

ZA1Z

178.

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Sąd Okręgowy w Kaliszu

KZ

w Jarocinie

KZ1J

179.

 

 

 

w Kaliszu

KZ1A

180.

 

 

 

w Kępnie

KZ1E

181.

 

 

 

w Krotoszynie

KZ1R

182.

 

 

 

w Ostrowie Wielkopolskim

KZ1W

183.

 

 

 

w Ostrzeszowie

KZ1O

184.

 

 

 

w Pleszewie

KZ1P

185.

 

Sąd Okręgowy w Łodzi

LD

w Brzezinach

LD1B

186.

 

 

 

w Kutnie

LD1K

187.

 

 

 

w Łasku

LD1A

188.

 

 

 

w Łasku - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Poddębicach

LD2A

189.

 

 

 

w Łęczycy

LD1Y

190.

 

 

 

dla Łodzi-Śródmieścia

   w Łodzi

LD1M

191.

 

 

 

w Łowiczu

LD1O

192.

 

 

 

w Pabianicach

LD1P

193.

 

 

 

w Rawie Mazowieckiej

LD1R

194.

 

 

 

w Sieradzu

LD1E

195.

 

 

 

w Skierniewicach

LD1H

196.

 

 

 

w Wieluniu

LD1W

197.

 

 

 

w Wieluniu - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Wieruszowie

LD2W

198.

 

 

 

w Zduńskiej Woli

LD1Z

199.

 

 

 

w Zgierzu

LD1G

200.

 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

PT

w Bełchatowie

PT1B

201.

 

 

 

w Opocznie

PT1O

202.

 

 

 

w Piotrkowie Trybunalskim

PT1P

203.

 

 

 

w Radomsku

PT1R

204.

 

 

 

w Tomaszowie Mazowieckim

PT1T

205.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

GW

w Gorzowie Wielkopolskim

GW1G

206.

 

 

 

w Międzyrzeczu

GW1M

207.

 

 

 

w Słubicach

GW1S

208.

 

 

 

w Strzelcach Krajeńskich

GW1K

209.

 

 

 

w Sulęcinie

GW1U

210.

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu

PO

w Chodzieży

PO1H

211.

 

 

 

w Chodzieży - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Wyrzysku

PO2C

212.

 

 

 

w Gnieźnie

PO1G

213.

 

 

 

w Gostyniu

PO1Y

214.

 

 

 

w Grodzisku Wielkopolskim

PO1S

215.

 

 

 

w Grodzisku Wielkopolskim

   - wydział zamiejscowy

   z siedzibą w Nowym

   Tomyślu

PO2S

216.

 

 

 

w Kole

PO1O

217.

 

 

 

w Koninie

PO1N

218.

 

 

 

w Kościanie

PO1K

219.

 

 

 

w Lesznie

PO1L

220.

 

 

 

w Pile

PO1I

221.

 

 

 

w Poznaniu dla części

   miasta Poznania

   w granicach ustalonych

   tradycyjnie dla

   dzielnic: Grunwald,

   Jeżyce i Stare Miasto

   oraz gmin: Czerwonak,

   Dopniewo, Murowana

   Goślina, Suchy Las

   i Tarnowo Podgórne

PO1P

222.

 

 

 

w Poznaniu dla części

   miasta Poznania

   w granicach ustalonych

   tradycyjnie dla

   dzielnic: Nowe Miasto

   i Wilda, miast Luboń

   i Puszczykowo oraz gmin

   Komorniki i Swarzędz

PO2P

223.

 

 

 

w Rawiczu

PO1R

224.

 

 

 

w Słupcy

PO1C

225.

 

 

 

w Szamotułach

PO1A

226.

 

 

 

w Szamotułach - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Międzychodzie

PO2A

227.

 

 

 

w Szamotułach - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Obornikach

PO3A

228.

 

 

 

w Śremie

PO1M

229.

 

 

 

w Środzie Wielkopolskiej

PO1D

230.

 

 

 

w Trzciance

PO1T

231.

 

 

 

w Trzciance - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Czarnkowie

PO2T

232.

 

 

 

w Turku

PO1U

233.

 

 

 

w Wągrowcu

PO1B

234.

 

 

 

w Wolsztynie

PO1E

235.

 

 

 

we Wrześni

PO1F

236.

 

 

 

w Złotowie

PO1Z

237.

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie

SZ

w Choszcznie

SZ1C

238.

 

 

 

w Goleniowie

SZ1O

239.

 

 

 

w Gryficach

SZ1G

240.

 

 

 

w Gryfinie

SZ1Y

241.

 

 

 

w Łobzie

SZ1L

242.

 

 

 

w Myśliborzu

SZ1M

243.

 

 

 

w Stargardzie Szczecińskim

SZ1T

244.

 

 

 

w Stargardzie Szczecińskim

   - wydział zamiejscowy

   z siedzibą w Pyrzycach

SZ2T

245.

 

 

 

w Szczecinie

SZ1S

246.

 

 

 

w Szczecinie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Policach

SZ2S

247.

 

 

 

w Świnoujściu

SZ1W

248.

 

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

ZG

w Krośnie Odrzańskim

ZG1K

249.

 

 

 

w Krośnie Odrzańskim

   - wydział zamiejscowy

   w Gubinie

ZG2K

250.

 

 

 

w Nowej Soli

ZG1N

251.

 

 

 

w Świebodzinie

ZG1S

252.

 

 

 

w Świebodzinie - wydział

   zamiejscowy

   w Sulechowie

ZG2S

253.

 

 

 

w Zielonej Górze

ZG1E

254.

 

 

 

w Żaganiu

ZG1G

255.

 

 

 

w Żarach

ZG1R

256.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sąd Okręgowy w Krośnie

KS

w Brzozowie

KS1B

257.

 

 

 

w Jarosławiu

KS1R

258.

 

 

 

w Jaśle

KS1S

259.

 

 

 

w Krośnie

KS1K

260.

 

 

 

w Lesku

KS1E

261.

 

 

 

w Lesku - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Ustrzykach Dolnych

KS2E

262.

 

 

 

w Lubaczowie

KS1U

263.

 

 

 

w Przemyślu

KS1P

264.

 

 

 

w Przeworsku

KS1W

265.

 

 

 

w Przeworsku - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Sieniawie

KS2W

266.

 

 

 

w Sanoku

KS1S

267.

 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

RZ

w Dębicy

RZ1D

268.

 

 

 

w Leżajsku

RZ1E

269.

 

 

 

w Łańcucie

RZ1A

270.

 

 

 

w Ropczycach

RZ1R

271.

 

 

 

w Rzeszowie

RZ1Z

272.

 

 

 

w Rzeszowie - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Tyczynie

RZ2Z

273.

 

 

 

w Strzyżowie

RZ1S

274.

 

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

TB

w Mielcu

TB1M

275.

 

 

 

w Kolbuszowej

TB1K

276.

 

 

 

w Nisku

TB1N

277.

 

 

 

w Stalowej Woli

TB1S

278.

 

 

 

w Tarnobrzegu

TB1T

279.

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Sąd Okręgowy w Ostrołęce

OS

w Ostrołęce

OS1O

280.

 

 

 

w Ostrowi Mazowieckiej

OS1M

281.

 

 

 

w Przasnyszu

OS1P

282.

 

 

 

w Pułtusku

OS1U

283.

 

 

 

w Wyszkowie

OS1W

284.

 

Sąd Okręgowy w Płocku

PL

w Ciechanowie

PL1C

285.

 

 

 

w Gostyninie

PL1G

286.

 

 

 

w Mławie

PL1M

287.

 

 

 

w Płocku

PL1P

288.

 

 

 

w Płońsku

PL1L

289.

 

 

 

w Sierpcu

PL1E

290.

 

 

 

w Sochaczewie

PL1O

291.

 

 

 

w Żyrardowie

PL1Z

292.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie

WA

w Grodzisku Mazowieckim

WA1G

293.

 

 

 

w Legionowie

WA1L

294.

 

 

 

w Nowym Dworze Mazowieckim

WA1N

295.

 

 

 

w Otwocku

WA1O

296.

 

 

 

w Pruszkowie

WA1P

297.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa

   w Warszawie - dla

   części miasta

   stołecznego Warszawy

   w granicach ustalonych

   dla dzielnic: Bemowo,

   Bielany, Ochota, Ursus,

   Włochy i Żoliborz oraz

   gminy Izabelin

WA1M

298.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa

   w Warszawie - dla

   części miasta

   stołecznego Warszawy

   w granicach ustalonych

   dla dzielnic: Mokotów,

   Ursynów i Wilanów

WA2M

299.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa

   w Warszawie - dla

   części miasta

   stołecznego Warszawy

   w granicach ustalonych

   dla dzielnic:

   Białołęka, Praga-

   Północ, Targówek

WA3M

300.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa

   w Warszawie - dla

   części miasta

   stołecznego Warszawy

   w granicach ustalonych

   dla dzielnic

   Śródmieście i Wola

WA4M

301.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa

   w Warszawie - dla gmin:

   Góra Kalwaria,

   Konstancin-Jeziorna,

   Lesznowola, Piaseczno

   i Prażmów

WA5M

302.

 

 

 

dla Warszawy-Mokotowa

   w Warszawie - dla

   części miasta

   stołecznego Warszawy

   w granicach ustalonych

   dla dzielnic: Praga-

   Południe, Rembertów,

   Wawer i Wesoła

WA6M

303.

 

 

 

w Wołominie

WA1W

304.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

JG

w Bolesławcu

JG1B

305.

 

 

 

w Jeleniej Górze

JG1J

306.

 

 

 

w Kamiennej Górze

JG1K

307.

 

 

 

w Lubaniu

JG1L

308.

 

 

 

w Lwówku Śląskim

JG1S

309.

 

 

 

w Zgorzelcu

JG1Z

310.

 

Sąd Okręgowy w Legnicy

LE

w Głogowie

LE1G

311.

 

 

 

w Jaworze

LE1J

312.

 

 

 

w Legnicy

LE1L

313.

 

 

 

w Lubinie

LE1U

314.

 

 

 

w Złotoryi

LE1Z

315.

 

Sąd Okręgowy w Opolu

OP

w Brzegu

OP1B

316.

 

 

 

w Głubczycach

OP1G

317.

 

 

 

w Kędzierzynie-Koźlu

OP1K

318.

 

 

 

w Kluczborku

OP1U

319.

 

 

 

w Nysie

OP1N

320.

 

 

 

w Oleśnie

OP1L

321.

 

 

 

w Opolu

OP1O

322.

 

 

 

w Prudniku

OP1P

323.

 

 

 

w Strzelcach Opolskich

OP1S

324.

 

Sąd Okręgowy w Świdnicy

SW

w Dzierżoniowie

SW1D

325.

 

 

 

w Kłodzku

SW1K

326.

 

 

 

w Kłodzku - wydział

   zamiejscowy z siedzibą

   w Nowej Rudzie

SW2K

327.

 

 

 

w Świdnicy

SW1S

328.

 

 

 

w Wałbrzychu

SW1W

329.

 

 

 

w Ząbkowicach Śląskich

SW1Z

330.

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

WR

w Oleśnicy

WR1E

331.

 

 

 

w Oławie

WR1O

332.

 

 

 

w Strzelinie

WR1T

333.

 

 

 

w Środzie Śląskiej

WR1S

334.

 

 

 

w Trzebnicy

WR1W

335.

 

 

 

w Trzebnicy - wydział

   zamiejscowy w Miliczu

WR2W

336.

 

 

 

w Wołowie

WR1L

337.

 

 

 

dla Wrocławia-Krzyków

   we Wrocławiu

WR1K

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WYKAZ DOPUSZCZALNYCH ZNAKÓW PISARSKICH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM

 

~

'

!

@

#

$

%

^

&

*

(

)

_

-

+

=

 

 

[

]

|

\

:

;

"

,

.

?

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ą

 

Ć

 

Ę

 

 

§

 

 

 

Ł

 

Ń

Ó

 

 

 

Ś

 

 

 

 

 

Ź

Ż

 

 

Zasady wpisu danych w razie wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tablicy

 

W przypadku wystąpienia w danych podlegających wpisowi do systemu informatycznego znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tablicy stosuje się następujące zasady:

1.  Pomija się wszystkie znaki diakrytyczne występujące w danym znaku, z wyjątkiem liter ze znakami diakrytycznymi wymienionymi w powyższej tabeli.

2.  W przypadku dyftongów wpisujemy pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A).

3.  W przypadku wystąpienia innego znaku, nienależącego do grupy znaków, o których mowa w pkt 1 i 2, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *.

4.  Apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach innych niż osoby fizyczne podmiotów piszemy zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem dostępnego znaku z tablicy zawartej w niniejszym załączniku.

5.  W przypadku wystąpienia cudzysłowów:

-     cudzysłów otwierający (") zamienia się na cudzysłów zamykający ("),

-     cudzysłów («) oraz (») zastępuje się cudzysłowem zamykającym (").

6.  W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego przesuniętego w stosunku do linii tekstu (indeks górny lub dolny) sprowadza się ten znak do linii tekstu (np. m2 = m2, x3 = x3). W przypadku równoczesnego wystąpienia obu indeksów indeks górny poprzedza indeks dolny przy wpisie danych do księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 

 SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

rodzaj nieruchomości
rodzaj transakcji
region
numer oferty  
Informacje z rynku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ DLA POSZUKUJĄCYCH MAGAZYNU:

Imię i Nazwisko, Firma:
E-mail:
Telefon:
2006 - 2023 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone >> o firmie >> Polityka prywatności i Cookies >> nieruchomości >> kontakt