O nas    Usługi    Hale do wynajęcia    Hale na sprzedaż    Budowa    Działki    Kontakt    EN
» Informacje z rynku magazynowego » Magazyny i grunty - informacje z rynku - archiwum agencji JARTOM » HALE I MAGAZYNY AKTY PRAWNE AGENCJA JARTOM DORADZA I POŚREDNICZY » MAGAZYNY I HALE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROWADZENIA KW I ZBIORÓW DOKUMENTÓW JARTOM POŚREDNICTWO
JARTOM - HALE I GRUNTY W CAŁEJ POLSCE
+48 22 ... zobacz numer
Zostań klientem: wypełnij formularz

   W JARTOM mamy 99% rynku magazynowego


 

MAGAZYNY I HALE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROWADZENIA KW I ZBIORÓW DOKUMENTÓW JARTOM POŚREDNICTWO

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 września 2001 r.

w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

(Dz. U. z dnia 21 września 2001 r.)

 

Na podstawie art. 24 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 3 i art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 74, poz. 855 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459 i Nr 63, poz. 635) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

  1)  szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości,

  2)  wzór księgi wieczystej,

  3)  sposób wykorzystywania programu informatycznego dla celów prowadzenia ksiąg wieczystych, na zasadach, o których mowa w art. 25 ustawy,

  4)  czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi,

  5)  wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy,

  6)  szczegółową treść i sposób dokonywania wpisów w księgach wieczystych,

  7)  szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych założonych po dniu wejścia w życie dekretu z dnia 11 października 1946 r. - Prawo o księgach wieczystych,

  8)  szczegółowy sposób prowadzenia zbiorów dokumentów i postępowania w tych sprawach.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

§ 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych polega na zakładaniu ksiąg wieczystych, nadawaniu księdze wieczystej kolejnego numeru według repertorium ksiąg wieczystych (repertorium Kw), rejestrowaniu wniosków o wpis, dokonywaniu w księdze wieczystej wzmianek, kolejnych wpisów, dokonywaniu obwieszczeń publicznych, sporządzaniu i przesyłaniu zawiadomień o dokonanych wpisach, prowadzeniu akt księgi wieczystej, wydawaniu odpisów, udostępnianiu ksiąg wieczystych i akt do wglądu, zamykaniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych.

§ 3. 1. Księgi wieczyste prowadzi się według ustalonego wzoru, na formularzach obejmujących poszczególne działy księgi wieczystej. Każdy dział księgi wieczystej składa się z łamów.

2. Wzór księgi wieczystej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Księgi wieczyste mogą być również prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego programu komputerowego. Księgę wieczystą stanowią wydruki komputerowe zawierające treść odpowiadającą poszczególnym działom i łamom.

4. Przy przejściu z prowadzenia księgi wieczystej w sposób, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia w sposób, o którym mowa w ust. 3, wydruki komputerowe stanowią ciąg dalszy księgi wieczystej.

5. W razie przekazania księgi wieczystej prowadzonej w sposób, o którym mowa w ust. 3, do dalszego prowadzenia przez inny sąd, w którym prowadzi się księgi wieczyste w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalne jest dalsze prowadzenie księgi wieczystej w ten sposób.

§ 4. 1. Wzmianek i wpisów w poszczególnych działach księgi wieczystej dokonuje się czytelnym pismem ręcznym przy użyciu atramentu lub innego trwałego środka, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przy dokonywaniu wpisów można posługiwać się stemplami zawierającymi wzory stałych elementów treści podlegających uzupełnieniu za pomocą pisma ręcznego.

3. Dopuszczalne jest posługiwanie się skrótami powszechnie stosowanymi.

4. Wpisów na wydrukach komputerowych dokonuje się pismem maszynowym. Wzmianek na tych wydrukach dokonuje się pismem maszynowym lub ręcznym.

§ 5. 1. Akta księgi wieczystej zakłada się z chwilą wpływu wniosku o założenie księgi wieczystej.

2. Do akt księgi wieczystej dołącza się w niezbędnym zakresie dokumenty należące do zaginionej lub zniszczonej księgi wieczystej lub części takiej księgi, które zostały odnalezione, oraz zbiór dokumentów, jeżeli był prowadzony dla tej nieruchomości.

3. Na okładce akt księgi wieczystej zamieszcza się notatkę o czynnościach, o których mowa w ust. 2.

4. Jeżeli przedmiotem wniosku są wpisy w dwu lub więcej księgach wieczystych, wniosek wraz z dokumentami załącza się do akt jednej z tych ksiąg.

5. Wniosek o odłączenie części nieruchomości załącza się wraz z dokumentami do akt księgi wieczystej, do której przenosi się odłączoną część nieruchomości.

§ 6. 1. Akta księgi wieczystej prowadzi się w twardych teczkach, na których zamieszcza się dane wymienione w § 8. Do akt załącza się w porządku chronologicznym wszelkie dokumenty i inne pisma dotyczące danej księgi wieczystej, nadając każdej karcie kolejny numer według zasad biurowości sądowej. Teczki powinny być zaopatrzone w przyczepki z mocnego papieru wystające na dole z uwidocznionym na nich oznaczeniem akt.

2. Księgę wieczystą przechowuje się w teczce akt tej księgi. Stronice księgi wieczystej powinny być ponumerowane, a karty tej księgi oprawione.

3. Księgi wieczyste ustawia się lub układa w kolejności numerów repertorium.

§ 7. 1. Księgi wieczyste prowadzi się odrębnie dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

2. Dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste i dla znajdującego się na takim gruncie budynku, który stanowi odrębną nieruchomość będącą własnością wieczystego użytkownika gruntu, prowadzi się wspólną księgę wieczystą.

3. Do prowadzenia ksiąg wieczystych dla lokali stanowiących odrębną własność stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ksiąg wieczystych dla nieruchomości gruntowych, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia stanowią inaczej.

4. Do prowadzenia ksiąg wieczystych dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ksiąg wieczystych dla lokali stanowiących odrębną własność, chyba że przepisy niniejszego rozporządzenia stanowią inaczej.

§ 8. Na pierwszej stronie księgi wieczystej zamieszcza się:

  1)  nazwę sądu, nazwę gminy (miasta), numer repertorium księgi wieczystej i numer tomu księgi wieczystej, jeżeli składa się ona z więcej niż jednego tomu,

  2)  do numeru repertorium księgi wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej dodaje się napis "ogr",

  3)  napis " grunt oddany w użytkowanie wieczyste", jeżeli prowadzi się księgę wieczystą dla takiego gruntu,

  4)  napis "lokal nr ... wyodrębniony z nieruchomości wpisanej w księdze wieczystej nr...", jeżeli księga wieczysta obejmuje lokal stanowiący odrębną własność,

  5)  napis "księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości wspólnej", jeżeli księga wieczysta prowadzona jest dla nieruchomości, z której wyodrębniane są lokale stanowiące odrębną własność,

  6)  napis "lokal nr ..., do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej (nazwa spółdzielni)",

  7)  napis "lokal nr..., do którego przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego w spółdzielni mieszkaniowej (nazwa spółdzielni)",

  8)  napis "prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (nazwa spółdzielni)".

§ 9. 1. We wszystkich działach księgi wieczystej w łamie 1 "Wzmianka o wniosku" zamieszcza się wzmianki o wniosku.

2. Wzmianka o wniosku składa się z kolejnego numeru dziennika ksiąg wieczystych (dziennika Kw), którym oznaczony został wniosek, z dodaniem dwóch końcowych cyfr danego roku.

3. Jeżeli wniosek dotyczy wpisów w dwóch lub więcej działach tej samej lub różnych ksiąg, wzmianki o tym wniosku zamieszcza się w każdym z tych działów.

4. Wzmiankę wykreśla się przez podkreślenie jej czerwoną linią.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wzmianki o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji.

§ 10. 1. Wpis powinien zawierać następujące elementy:

  1)  numer i datę wniosku oraz godzinę i minutę jego wpływu,

  2)  treść,

  3)  dane o podstawie wpisu (rodzaj, data i numer lub sygnatura dokumentu, przedmiot sprawy oraz nazwa i siedziba organu, który wydał ten dokument, lub imię i nazwisko notariusza oraz siedziba kancelarii notarialnej),

  4)  numer karty akt, pod którym został w aktach umieszczony dokument, a w wypadku gdy dokument znajduje się w aktach innej księgi wieczystej - numer tej księgi i kartę akt,

  5)  datę dokonania wpisu,

  6)  imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe sędziego lub referendarza sądowego oraz jego czytelny podpis.

2. Przy pierwszym dokonanym wpisie zamieszcza się na początku tekst: "Założono księgę wieczystą".

3. W celu bliższego określenia treści prawa lub roszczenia mogą być powołane we wpisie tego prawa lub roszczenia dokładnie oznaczone części dokumentów będące podstawą wpisu; powołane części dokumentów uważa się za objęte treścią wpisu.

§ 11. 1. Jeżeli prawo, roszczenie, inny ciężar lub ograniczenie obciąża dwie albo więcej nieruchomości, przy każdym wpisie zaznacza się to z urzędu, wymieniając wszystkie nieruchomości obciążone.

2. W razie założenia nowej księgi wieczystej dla części obciążonej nieruchomości bądź przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej, sąd z urzędu przenosi do współobciążenia wszystkie prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia ciążące na nieruchomości.

3. W przypadku wykreślenia prawa, roszczenia, innego ciężaru lub ograniczenia, które wygasło względem jednej nieruchomości i zostało z niej wykreślone, sąd z urzędu ujawnia ten fakt w pozostałych księgach wieczystych prowadzonych dla współobciążonych nieruchomości.

4. Prawa, roszczenia, inne ciężary lub ograniczenia, które wygasły względem wszystkich nieruchomości obciążonych, wykreśla się z urzędu we wszystkich księgach wieczystych nieruchomości współobciążonych, mimo że został złożony wniosek o wykreślenie tylko w jednej księdze wieczystej.

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

§ 12. 1. Wykreślenie wpisu polega na podkreśleniu czerwoną linią wpisu podlegającego wykreśleniu.

2. W razie częściowego wykreślenia podkreśla się tylko część wpisu podlegającą wykreśleniu.

3. Jeżeli na skutek wykreślenia części wpisu zmniejszy się jego przejrzystość, wpis podkreśla się w całości, a pozostającą nadal w mocy część wpisu przepisuje się. W takim przypadku zachowuje się elementy wpisu, którego część wymieniona w § 10 ust. 1 pkt 1, 3-5 podlega przepisaniu, zaś przed zamieszczeniem elementu wymienionego w § 10 ust. 1 pkt 6 zamieszcza się tekst: "przepisano wraz z wykreśleniem części wpisu" i oznacza się datę przepisania.

§ 13. 1. Niedopuszczalne jest usuwanie lub zamazywanie tekstu w księdze wieczystej.

2. Omyłki w treści wpisu, stwierdzone przed jego podpisaniem, prostuje się przez przekreślenie czarną linią błędnego tekstu lub przez przekreślenie i wpisanie pomiędzy liniami właściwego tekstu w miejsce przekreślonego.

3. W przypadku gdy omyłka polega na podkreśleniu wpisu czerwoną linią, prostuje się ją przez ponowne wpisanie tekstu podkreślonego.

4. Zapis o dokonanym sprostowaniu zamieszcza się na końcu treści wpisu przed podpisem sędziego lub referendarza sądowego.

§ 14. 1. Zapisu o sprostowaniu usterek wpisu, o których mowa w art. 62613 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, dokonuje się niezwłocznie po ich dostrzeżeniu, w sposób określony w § 13 ust. 2 i 3, jednocześnie z wydaniem postanowienia o sprostowaniu tych usterek.

2. Zapis o dokonanym sprostowaniu z odesłaniami do oznaczenia prostowanego wpisu zamieszcza się w odpowiednim dziale i łamie, w którym ujawniony jest ten wpis, z podaniem oznaczenia postanowienia stanowiącego podstawę sprostowania. Przepis § 10 ust. 1 pkt 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 15. 1. W razie uchylenia zaskarżonego wpisu sąd prowadzący księgę wieczystą wykonuje orzeczenie sądu odwoławczego przez podkreślenie czerwoną linią tego wpisu. W razie zmiany zaskarżonego wpisu sąd ujawnia także treść zmienionego wpisu zgodnie z orzeczeniem sądu odwoławczego. Gdy uchylony lub zmieniony wpis lub jego część jest wykreśleniem - czerwoną linię podkreśla się zieloną linią.

2. Pod dokonanym podkreśleniem w odpowiednim łamie, jako podstawę prawną, zamieszcza się oznaczenie orzeczenia sądu odwoławczego, datę i podpis sędziego lub referendarza sądowego.

§ 16. Księgi wieczyste udostępniane są do wglądu tylko w obecności pracownika wyznaczonego przez prezesa sądu rejonowego lub przewodniczącego wydziału tego sądu.

§ 17. 1. Księgę wieczystą zamyka się w razie całkowitego przeniesienia nieruchomości do innej księgi wieczystej oraz gdy przepisy odrębne tak stanowią.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 na pierwszej stronie księgi zamieszcza się notatkę o jej zamknięciu ze wskazaniem podstawy, podpisaną przez sędziego lub referendarza sądowego i zaopatrzoną w datę, oraz przekreśla się wszystkie strony zawierające wpisy czerwonymi liniami na krzyż. Na okładce akt księgi wieczystej zamieszcza się napis: "Księga zamknięta".

3. Księgi wieczyste zamknięte wraz z aktami przechowuje się w archiwum w oddzielnej części pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania ksiąg wieczystych. Wydanie zarządzenia o zniszczeniu zamkniętych ksiąg wieczystych i akt tych ksiąg jest niedopuszczalne.

4. Przy udostępnianiu ksiąg wieczystych zamkniętych stosuje się § 16. Z ksiąg tych wydaje się zaświadczenia co do treści wpisów w nich zawartych.

§ 18. 1. Pracownicy sądowi wyznaczeni przez prezesa sądu lub przewodniczącego wydziału mogą samodzielnie:

  1)  prowadzić księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne,

  2)  przyjmować wnioski o wpis,

  3)  zamieszczać w księgach wieczystych wzmianki: o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji,

  4)  sporządzać i poświadczać zawiadomienia o treści wpisu,

  5)  załatwiać wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, odpisów dokumentów znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych oraz poświadczać te odpisy, a także wydawać zaświadczenia na podstawie ksiąg wieczystych zamkniętych oraz zbiorów dokumentów,

  6)  udostępniać do przeglądania księgi wieczyste i ich akta,

  7)  prowadzić archiwum ksiąg wieczystych.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą pod kierunkiem sędziego lub referendarza sądowego zamieszczać w księdze wieczystej projekty wpisów.

Rozdział 2

 

Sposób prowadzenia księgi wieczystej

§ 19. 1. Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dokonywane jest na podstawie wniosku zawierającego w szczególności:

  1)  oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości,

  2)  wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana, w sposób określony w § 41, oraz wskazanie ich adresów,

  3)  powołanie tytułu własności nieruchomości,

  4)  wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

2. Jeżeli nieruchomość była już wpisana do księgi wieczystej, a księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu, we wniosku powinien być wskazany numer tej księgi.

3. Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, wniosek powinien zawierać wskazanie numeru tego zbioru.

4. Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, wniosek powinien zawierać odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.

§ 20. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 19, powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.

2. Jeżeli dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a wnioskodawca nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien powołać inne dowody na stwierdzenie nabycia własności nieruchomości określonej we wniosku.

3. Obowiązek dołączenia dokumentów stwierdzających nabycie własności nie dotyczy osób, których prawa ujawnione zostały w zbiorze dokumentów.

§ 21. 1. Założenia księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego dokonuje się na podstawie wniosku zawierającego w szczególności:

  1)  oznaczenie miejsca położenia i powierzchni lokalu,

  2)  wymienienie osoby, której przysługuje to prawo, w sposób określony w § 41,

  3)  powołanie tytułu nabycia tego prawa oraz oświadczenie zarządu spółdzielni o przyjęciu w poczet członków spółdzielni,

  4)  wyszczególnienie obciążających to prawo ograniczonych praw rzeczowych lub ograniczeń w rozporządzaniu tym prawem albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

2. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie praw wymienionych w ust. 1 oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia lokalu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wniosku o założenie księgi wieczystej dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

§ 22. Przepisy § 19-21 stosuje się odpowiednio do wniosku o założenie księgi wieczystej dla odłączanych części nieruchomości gruntowych i wyodrębnianych nieruchomości lokalowych z prowadzonej księgi wieczystej.

§ 23. 1. Przy zakładaniu księgi wieczystej dla nieruchomości, która nie miała księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, bierze się z urzędu pod uwagę w szczególności zbiory dokumentów, dokumenty należące do zaginionej lub zniszczonej księgi wieczystej oraz zachowane części takiej księgi, a także dane z ewidencji gruntów i budynków.

2. Jeżeli zbiór dokumentów prowadzony jest przez sąd, który nie jest właściwy do założenia księgi wieczystej, sąd właściwy zażąda niezwłocznie nadesłania tego zbioru.

3. Ksiąg wieczystych zaginionych lub zniszczonych nie odtwarza się.

§ 24. 1. Zarządzone przez sąd obwieszczenie publiczne, w przypadku gdy zakładana jest księga wieczysta, a prawo własności tego, kto ma być wpisany, nie zostało dostatecznie wykazane, powinno zawierać:

  1)  oznaczenie nieruchomości w sposób określony w § 19 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4,

  2)  wymienienie osób przypisujących sobie prawo własności, w sposób określony w § 41,

  3)  wezwanie wszystkich, którzy roszczą sobie prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe albo prawa ograniczające możność rozporządzania nieruchomością, ażeby w terminie wymienionym w obwieszczeniu zgłosili w sądzie swoje prawa i złożyli potrzebne do ich wykazania dokumenty, pod rygorem pominięcia ujawnienia ich praw w zakładanej księdze wieczystej.

2. Termin wymieniony w obwieszczeniu nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

3. Obwieszczenie wywiesza się w budynku, w którym znajduje się sąd właściwy do założenia księgi wieczystej, oraz w budynku urzędu gminy, na której obszarze nieruchomość jest położona.

4. Obwieszczenie może być ponadto podane do wiadomości publicznej w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

§ 25. 1. Nie dokonuje się obwieszczeń w przypadku nieruchomości, dla której prowadzony był zbiór dokumentów określony w art. 2 i 4 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 66, poz. 410 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

2. W wypadku określonym w ust. 1 założenie księgi wieczystej następuje przez wpisanie oznaczenia w dziale I-O na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz przez wpisanie wszystkich praw ujawnionych w takim zbiorze.

§ 26. 1. Wzór zawiadomienia o zmianie właściciela, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Po dokonaniu wpisu ostrzeżenia na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy nowemu właścicielowi doręcza się zawiadomienie o dokonanym wpisie ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wraz z informacją o możliwości wymierzenia grzywny na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy.

3. Przepis ust. 2 stosuje się przy dokonywaniu wpisu ostrzeżenia, gdy nastąpił zwrot wniosku o wpis własności.

Rozdział 3

 

Sposób dokonywania wpisów i ich treść

Oddział 1

Dział I księgi wieczystej

§ 27. Dział I księgi wieczystej składa się z działu I-O "Oznaczenie nieruchomości" i działu I-Sp "Spis praw związanych z własnością".

§ 28. 1. Dane dotyczące nieruchomości gruntowych i budynkowych wpisuje się w księdze wieczystej na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntów lub mapy zasadniczej, sporządzonych na podstawie przepisów o ewidencji gruntów i budynków, oraz wypisu z rejestru gruntów lub wyciągu z wykazu zmian gruntowych, chyba że przepisy niniejszego oddziału stanowią inaczej.

2. Jeżeli zmiana oznaczenia nieruchomości dotyczy wyłącznie zmiany położenia nieruchomości, numeracji działek ewidencyjnych, obrębu ewidencyjnego lub sposobu korzystania z nieruchomości, podstawę wpisu w księdze wieczystej stanowi wypis z rejestru gruntów i budynków.

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 powinny być zaopatrzone w klauzulę właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

4. Oznaczenia gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste dokonuje się w sposób określony w ust. 1 i 2 oraz na podstawie umowy użytkowania wieczystego lub decyzji administracyjnej właściwego organu.

5. Jeżeli odrębna własność budynku powstała jednocześnie z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawę oznaczenia budynku stanowi umowa użytkowania wieczystego i sprzedaży budynku lub decyzja administracyjna właściwego organu.

6. W wypadku gdy odrębna własność budynku powstała po oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podstawą oznaczenia budynku są dane z rejestru gruntów i budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów lub mapy zasadniczej, zawierający usytuowanie budynku na gruncie, a także oświadczenie wnioskodawcy obejmujące szczegółowe dane co do liczby kondygnacji, powierzchni ogólnej, materiału, z którego został wybudowany (murowany, drewniany itp.) oraz dane co do przeznaczenia budynku.

7. Opis nieruchomości powinien zawierać dane o jej położeniu, powierzchni i sposobie korzystania z nieruchomości, a w wypadku użytkowania wieczystego także dane o okresie, na który grunt został oddany w użytkowanie wieczyste.

§ 29. 1. Lokal będący przedmiotem odrębnej własności oznacza się na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, a także wypisu z rejestru gruntów i budynków.

2. Do oznaczenia lokalu stosuje się odpowiednio § 33, a ponadto ujawnia się stosunkowy udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej.

§ 30. 1. Podstawą oznaczenia lokalu, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, oraz domu, do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jest zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu lub domu, wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, ze wskazaniem nieruchomości, z którą prawo to jest związane, a także wypis z rejestru gruntów i budynków.

2. Do opisu lokalu lub domu stosuje się odpowiednio przepis § 34.

§ 31. W dziale I-O księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wpisuje się:

  1)  łam 1 "Wzmianka o wniosku" - wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji,

  2)  łam 2 "Numer bieżący nieruchomości" - kolejny numer nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej,

  3)  łam 3 "Położenie" - dane określające położenie nieruchomości gruntowej: województwo, powiat, gmina, miasto lub miejscowość, w miastach podzielonych na dzielnice - nazwę dzielnicy, jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze jednostki podziału administracyjnego, w którym wyodrębnione są ulice i numery porządkowe - ulicę i numer porządkowy,

  4)  łam 4 "Mapa i opis" - numery kart akt, pod którymi znajdują się dokumenty geodezyjne, numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej,

  5)  łam 5 "Sposób korzystania" - oznaczenie charakteru gospodarczego nieruchomości wynikające z dokumentu geodezyjnego, zawierającego dane zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),

  6)  łam 6 "Obszar" - powierzchnię gruntu wyrażoną w miarach metrycznych,

  7)  łam 7 "Do bieżącego numeru nieruchomości" - numer bieżący z łamu 2, którego dotyczy wpis w łamie 8,

  8)  łam 8 "Stan w czasie założenia księgi wieczystej, przyłączenia i odłączenia" - oznaczenie księgi wieczystej, z której została odłączona nieruchomość do danej księgi wieczystej, do której odnosi się wpis w łamie 8; oznaczenie księgi wieczystej, do której przyłączona została nieruchomość odłączona z danej księgi wieczystej, do której odnosi się wpis w łamie 8; wpis o sprostowaniu niezgodności w dziale I-O z danymi z ewidencji gruntów i budynków; oznaczenie, iż wpisano przy założeniu księgi wieczystej; oznaczenie księgi zaginionej lub zniszczonej, jeżeli dla nieruchomości była już prowadzona księga wieczysta, która zaginęła lub uległa zniszczeniu; oznaczenie zbioru dokumentów, jeżeli był prowadzony dla nieruchomości; elementy wpisu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3-6.

§ 32. W dziale I-O księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste obok danych określonych w § 31 wpisuje się:

  1)  łam 2 "Numer bieżący nieruchomości" - kolejny numer gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste z dodaniem liter "Wu"; numerację wpisów dotyczących gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste prowadzi się od początku,

  2)  w łamie 5 "Sposób korzystania" - "działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia ... przeznaczona pod zabudowę", a jeżeli na takim gruncie znajduje się budynek stanowiący odrębną nieruchomość - "działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia ... oraz budynek i inne urządzenia stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności", oraz jego opis, do którego stosuje się odpowiednio § 28 ust. 6.

§ 33. W dziale I-O księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej wpisuje się odpowiednio dane określone w § 31 z następującymi zmianami:

  1)  łam 4 "Mapa i opis" - dane o usytuowaniu w budynku, liczba izb, ich rodzaj, pomieszczenia przynależne, ich rodzaj i położenie, numery kart akt, pod którymi znajduje się podstawa oznaczenia lokalu,

  2)  łam 5 "Sposób korzystania" - rodzaj lokalu (mieszkalny lub o innym przeznaczeniu),

  3)  łam 6 "Obszar" - powierzchnię użytkową lokalu oraz pod tym wpisem powierzchnię użytkową przynależności,

  4)  łam 8 "Stan w czasie założenia księgi wieczystej, przyłączenia i odłączenia" - numer księgi wieczystej, z której wyodrębniono lokal, dla którego założona została księga wieczysta, oraz elementy wpisu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3-6.

§ 34. 1. W dziale I-O księgi wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego i spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego wpisuje się:

  1)  łam 4 " Mapa i opis" - dane o usytuowaniu w budynku, liczba izb, ich rodzaj oraz numer karty akt, pod którym znajduje się podstawa oznaczenia lokalu,

  2)  łam 5 "Sposób korzystania" - lokal mieszkalny, lokal użytkowy, garaż, miejsce postojowe w wielostanowiskowym lokalu garażowym,

  3)  łam 6 "Obszar" - powierzchnię użytkową lokalu,

  4)  łam 8 "Stan w czasie założenia księgi wieczystej, przyłączenia i odłączenia" - oznaczenie nieruchomości, na której usytuowany jest budynek, w którym znajduje się lokal, poprzez wskazanie numeru działki ewidencyjnej lub numeru księgi wieczystej, jeżeli jest dla nieruchomości założona.

2. Pozostałe elementy wpisu określa się odpowiednio do § 31.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

§ 35. 1. Przy przyłączeniu nieruchomości lub ich części wpisuje się, oznaczając kolejnymi numerami bieżącymi, także przyłączone nieruchomości lub ich części. Nieruchomość powstałą w wyniku połączenia wpisuje się pod nowym numerem bieżącym, a wpisy dotyczące nieruchomości o numerach niższych niż nieruchomość ostatnia, podkreśla się czerwoną linią w łamach 2-6.

2. Pod nowym numerem bieżącym wpisuje się także nieruchomość powstałą w wyniku odłączenia jej części, a poprzedni wpis podkreśla się w sposób określony w ust. 1.

3. Przy dokonywaniu wpisu prawa użytkowania wieczystego gruntu powstałego w wyniku umowy lub decyzji administracyjnej dotychczasowy wpis nie jest podkreślany.

§ 36. 1. Część nieruchomości może być odłączona tylko wtedy, gdy zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej. Nie narusza to ograniczeń podziału nieruchomości określonych w przepisach szczególnych.

2. W razie odłączenia części nieruchomości zakłada się dla tej części osobną księgę wieczystą, chyba że ma ona być połączona z inną nieruchomością, dla której księga jest już prowadzona.

§ 37. 1. W dziale I-Sp wpisuje się:

  1)  łam 1 "Wzmianka o wniosku" - wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji,

  2)  łam 2 "Numer bieżący wpisu" - kolejny numer wpisu dokonanego w księdze wieczystej,

  3)  łam 3 "Oznaczenie prawa" - określenie praw rzeczowych związanych z własnością wpisanej nieruchomości,

  4)  łam 4 "Zmiany" - zmiany dotyczące praw wpisanych w łamie 3, z powołaniem numeru bieżącego wpisu z łamu 2, którego zmiana dotyczy,

  5)  łam 5 "Wykreślenia" - wykreślenie praw i zmian wpisanych w łamach 3 i 4, z powołaniem numeru bieżącego wpisu z łamu 2, którego wykreślenie dotyczy.

2. W łamach 3-5 zamieszcza się ponadto elementy wpisu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3-6.

3. W dziale I-Sp księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej ujawnia się udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej, z której lokal został wyodrębniony, a jeżeli przedmiot odrębnej własności stanowi lokal w budynku znajdującym się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste - udział w prawie użytkowania wieczystego i prawie własności wspólnych części budynku, pozostałych po wyodrębnieniu lokali.

4. W księdze wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w dziale I-Sp wpisuje się to prawo ze wskazaniem określonej spółdzielni mieszkaniowej.

Oddział 2

 

Dział II księgi wieczystej

§ 38. 1. W dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisuje się:

  1)  łam 1 "Wzmianka o wniosku" - wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji,

  2)  łam 2 "Numer bieżący wpisu" - kolejny numer wpisu dokonanego w księdze wieczystej,

  3)  łam 3 "Właściciel" - właściciela, współwłaściciela, wieczystego użytkownika, wieczystego współużytkownika, wysokość ich udziałów lub rodzaj wspólności; oznaczenia dokonuje się na zasadach określonych w § 41 ust. 1 i 2,

  4)  łam 4 "Numer bieżący nieruchomości" - odpowiednie bieżące numery nieruchomości określone w § 31 pkt 2 i § 32 pkt 1, do których odnoszą się wpisy,

  5)  łam 5 "Podstawa nabycia" - podstawę prawną wpisu, którą stanowią w szczególności akt notarialny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna lub zaświadczenie, oznaczone według § 10 ust. 1 pkt 3; pozostałe elementy wpisu zamieszcza się zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1, 4-6.

2. Jednocześnie z wpisaniem nowego właściciela wpisy dotyczące poprzedniego właściciela w łamach 2-5 podkreśla się czerwoną linią.

3. Jeżeli nieruchomość została oddana w trwały zarząd, uprawnionego z tytułu trwałego zarządu wraz z oznaczeniem czasu jego trwania (czas oznaczony do dnia...; czas nieoznaczony) wpisuje się w łamie 3, a podstawę prawną trwałego zarządu - w łamie 5.

§ 39. 1. Przed dokonaniem wpisów dotyczących użytkowania wieczystego zamieszcza się przez wszystkie łamy działu II napis: "Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego".

2. Jeżeli na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste znajduje się budynek stanowiący odrębną nieruchomość, napis, o którym mowa w ust. 1, uzupełnia się przez dodanie tekstu: "i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość".

3. Numerację wpisów w łamie 2, dokonywanych po napisie określonym w ust. 1 i 2, prowadzi się od początku.

4. Przy dokonywaniu wpisów dotyczących użytkowania wieczystego wpisy dotyczące Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego pozostają w dotychczasowej postaci.

§ 40. 1. W dziale II księgi prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w łamie 3 wpisuje się uprawnionego, któremu przysługuje to prawo, współuprawnionego, wysokość udziału we wspólnym prawie, rodzaj wspólności na zasadach określonych w § 41 ust. 1 i 2.

2. W pozostałych łamach wpisów dokonuje się zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2.

§ 41. 1. Uprawnionych z tytułu prawa własności, użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej określa się w księdze wieczystej według następujących danych:

  1)  Skarb Państwa - przez wymienienie Skarbu Państwa ze wskazaniem organu reprezentującego Skarb Państwa lub osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa; jeżeli nieruchomość jest w trwałym zarządzie państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - przez wymienienie Skarbu Państwa ze wskazaniem nazwy i adresu tej jednostki, jako trwałego zarządcy,

  2)  jednostkę samorządu terytorialnego (związek jednostek samorządu terytorialnego) - przez wymienienie nazwy i siedziby jednostki samorządu terytorialnego (związku jednostek samorządu terytorialnego); jeżeli nieruchomość jest w trwałym zarządzie samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - przez wymienienie nazwy i siedziby jednostki samorządu terytorialnego (związku jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem nazwy i adresu tej jednostki, jako trwałego zarządcy,

  3)  inne osoby prawne - przez wskazanie ich nazwy (oznaczenia) i siedziby,

  4)  osoby fizyczne - przez wskazanie imienia (imion), nazwiska oraz imienia ojca i matki,

  5)  spółki prawa cywilnego - przez wskazanie imienia (imion) i nazwiska oraz imion rodziców każdego ze wspólników oraz zamieszczenie tekstu: "jako wspólnicy spółki prawa cywilnego",

  6)  spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej - przez wskazanie ich firmy i siedziby.

2. Jeżeli prawo przysługuje kilku osobom wspólnie, wymienia się we wpisie udział każdego ze współuprawnionych, a w wypadku wspólności, w której udziały nie są oznaczone - rodzaj tej wspólności.

3. Zmiany imion i nazwisk, firm oraz nazw i siedzib, o których mowa w ust. 1, wpisuje się na podstawie dokumentów urzędowych.

Oddział 3

 

Dział III księgi wieczystej

§ 42. 1. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisuje się:

  1)  łam 1 "Wzmianka o wniosku" - wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji,

  2)  łam 2 "Numer bieżący wpisu" - kolejny numer wpisu dokonanego w księdze wieczystej,

  3)  łam 3 "Prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia" - wszelkie ograniczone prawa rzeczowe obciążające nieruchomość lub użytkowanie wieczyste, z wyjątkiem hipotek i własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, prawa osobiste i roszczenia, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,

  4)  łam 4 "Do numeru bieżącego wpisu" - numer bieżący wpisu z łamu 2, którego dotyczy zmiana,

  5)  łam 5 "Wpis" - zmiany praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń wpisanych w łamie 3, a w szczególności zmiany pierwszeństwa, późniejszego łącznego obciążenia prawem innej nieruchomości, przeniesienia części obciążonej nieruchomości do innej księgi wieczystej, przyłączenia się kolejnego wierzyciela do toczącej się egzekucji,

  6)  łam 6 "Wykreślenie" - wykreślenie zmian wpisanych w łamie 5,

  7)  łam 7 "Do numeru bieżącego wpisu" - numer bieżący wpisu z łamu 2, którego dotyczy wykreślenie praw, roszczeń, ciężarów lub ograniczeń,

  8)  łam 8 - wykreślenie praw, roszczeń, ciężarów lub ograniczeń.

2. W łamach 3, 5, 6 i 8, poza danymi wymienionymi w ust. 1 pkt 3, 5, 6 i 8, wpisuje się dane, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 3-6.

3. Uprawnionych z tytułu ciężarów i ograniczeń oznacza się według zasad określonych w § 41.

§ 43. W razie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste przed dokonaniem odpowiednich wpisów w dziale III zamieszcza się napis określony w § 39. Wpisy obejmujące utrzymane w mocy obciążenia nieruchomości stają się wpisami obciążającymi użytkowanie wieczyste.

§ 44. W przypadku dokonywania wpisu w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, przepis § 42 stosuje się odpowiednio.

§ 45. 1. Przy wpisie ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym wymienia się prawo, przeciwko któremu jest ono skierowane, oraz osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Oddział 4

 

Dział IV księgi wieczystej

§ 46. 1. W dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisuje się:

  1)  łam 1 "Wzmianka o wniosku" - wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji,

  2)  łam 2 "Numer bieżący wpisu" - kolejny numer wpisu dokonanego w księdze wieczystej,

  3)  łam 3 "Suma" - wpisuje się cyframi arabskimi kwotę hipoteki i pieniądz, w jakim jest wyrażona; kwotę hipoteki kaucyjnej ustanowionej jednocześnie z hipoteką zwykłą na zabezpieczenie kosztów i należności ubocznych wpisuje się osobno pod kwotą hipoteki zwykłej,

  4)  łam 4 "Hipoteka" - wpisuje się słownie kwotę hipoteki i pieniądz, w jakim jest wyrażona, jej rodzaj i charakter; w przypadku łącznego współobciążenia wynikającego z ustanowienia hipoteki umownej łącznej lub z podziału nieruchomości wpisuje się dane dotyczące numeru ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości współobciążonych oraz sąd właściwy do ich prowadzenia, wysokość odsetek umownych, rodzaj zabezpieczonej wierzytelności, termin zapłaty wierzytelności i wierzyciela, na rzecz którego hipotekę ustanowiono; zakres obciążenia hipoteką w wypadku, gdy hipoteka została ustanowiona na udziale; dane o pierwszeństwie, jeżeli zostało ono unormowane w szczególny sposób; dane o wpisaniu hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku hipotecznego do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych; roszczenia dotyczące hipotek,

  5)  łam 5 "Do numeru bieżącego wpisu" - numer bieżący wpisu z łamu 2, którego dotyczy zmiana,

  6)  łam 6 "Suma" - kwotę hipoteki, której dotyczy zmiana niebędąca wykreśleniem,

  7)  łam 7 "Wpis" - zmiany wpisów z łamu 3 i 4, z wyjątkiem wykreśleń, a w szczególności zmiany pierwszeństwa, zmiany wierzyciela, zmianę w oprocentowaniu (nie dotyczy oprocentowania według zmiennej stopy oprocentowania), zmiany w terminach płatności wierzytelności; łączne obciążenia nieruchomości powstałe po wpisie hipoteki związane z podziałem nieruchomości obciążonej lub zmiany hipoteki umownej w hipotekę umowną łączną albo w hipotekę przymusową łączną,

  8)  łam 8 "Wykreślenie" - wykreślenie zmian wpisanych w łamach 6 i 7,

  9)  łam 9 "Do numeru bieżącego wpisu" - numer bieżący wpisu z łamu 2, którego dotyczy całkowite lub częściowe wykreślenie hipoteki lub roszczenia,

  10) łam 10 "Suma" - kwotę hipoteki podlegającą wykreśleniu,

  11) łam 11 - całkowite lub częściowe wykreślenie hipoteki lub roszczenia.

2. W razie częściowego wykreślenia kwoty hipoteki, w łamie 3 - pod wpisaną kwotą hipoteki wpisuje się kwotę podlegającą wykreśleniu i po podkreśleniu jej czarną linią wpisuje się kwotę pozostałą po odliczeniu kwoty wykreślonej.

3. W łamach 4, 7, 8 i 11, poza danymi wymienionymi w ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 11, wpisuje się dane, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 3-6.

4. Uprawnionych z tytułu hipotek i roszczeń oznacza się według zasad określonych w § 41.

§ 47. W razie oddania gruntu w użytkowanie wieczyste przed dokonaniem odpowiednich wpisów w dziale IV zamieszcza się napis określony w § 39. Wpisy obejmujące utrzymane w mocy obciążenia nieruchomości stają się wpisami obciążającymi użytkowanie wieczyste.

§ 48. W przypadku dokonywania wpisu w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, przepisy § 46 stosuje się odpowiednio.

Oddział 5

 

Inne sposoby dokonywania wpisów w księdze wieczystej

§ 49. 1. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z której wyodrębniono lokale stanowiące przedmiot odrębnej własności, wpisuje się:

  1)  dział I-O:

a)    łam 1 "Wzmianka o wniosku" - wzmianki o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji,

b)    łam 2 "Numer bieżący nieruchomości" - dalszy numer bieżący,

c)    łam 4 "Mapa i opis" - części wspólne, które pozostały po wyodrębnieniu lokali, oraz numer karty akt, pod którym znajduje się podstawa oznaczenia lokalu,

d)    łam 7 "Do numeru bieżącego nieruchomości" - numer bieżący nieruchomości, z której lokale wyodrębniono,

e)    łam 8 "Stan w czasie założenia, przyłączenia i odłączenia" - wszystkie wyodrębnione lokale według ich numerów i oznaczenia w księdze wieczystej,

  2)  w dziale II w łamie 3 wpisuje się "właściciel lokalu numer...... wyodrębnionego w księdze wieczystej nr ..." oraz wielkość udziałów w nieruchomości wspólnej,

  3)  dział III:

a)    łam 2 "Numer bieżący wpisu" - dalszy numer bieżący,

b)    łam 3 "Prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia" - napis "Wszelkie prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym",

c)    łam 8 "Wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych,

  4)  dział IV:

a)    łam 2 "Numer bieżący wpisu" - dalszy numer bieżący,

b)    łam 4 "Hipoteki" - napis określony w pkt 3 lit.b),

c)    łamy 10 i 11 "Wykreślenia" - wykreślenie wszystkich obciążeń.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedmiot odrębnej własności stanowią lokale w budynku znajdującym się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

3. W dziale I-O w łamie 8, w dziale II w łamie 3, w dziale III w łamie 8 i w dziale IV w łamie 11 poza danymi wymienionymi w ust. 1 wpisuje się dane, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 3-6.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedmiot odrębnej własności stanowią lokale w budynku znajdującym się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste. Jeżeli nie wszystkie lokale w takim budynku są sprzedawane równocześnie, w księdze wieczystej, z której poszczególne lokale są wyodrębnione, dokonuje się tylko wpisu w łamie 8 działu I-O.

§ 50. Wszelkich wpisów dotyczących wyodrębnionego lokalu i praw na tym lokalu dokonuje się wyłącznie w księgach wieczystych poszczególnych lokali.

§ 51. 1. Wpisu dotyczącego sposobu wykonywania zarządu nieruchomością wspólną oraz oznaczenia osoby zarządcy dokonuje się w dziale III w łamie 3 w księdze wieczystej nieruchomości, z której lokale zostały wyodrębnione.

2. W przypadku zmiany sposobu wykonywania zarządu sąd, na wniosek, dokonuje wykreślenia dotychczasowego wpisu i ujawnia nowy sposób zarządu w łamie 3.

3. Zmianę osoby zarządcy wpisuje się stosownie do ust. 2 w łamie 5.

4. Przy dokonywaniu wpisu zarządu lub jego zmiany poza treścią wpisu wymienioną w ust. 1-3 wpisuje się elementy wpisu, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3-6.

§ 52. 1. Jeżeli na skutek przekształcenia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo odrębnej własności lokalu księga wieczysta prowadzona dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego staje się księgą wieczystą dla nieruchomości lokalowej, to:

  1)  w księdze wieczystej prowadzonej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przekreśla się czarną linią w dziale II, III i IV napis "Wpisy dotyczące własnościowego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej" oraz napisy określone w § 8 pkt 2, 6 i 7, a na pierwszej stronie księgi zamieszcza się napis określony w § 8 pkt 4,

  2)  do dokonywania nowych wpisów w tej księdze wieczystej i uzupełniania dotychczas istniejących wpisów, których część jest wykreślona w związku z przekształceniem prawa, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości lokalowych.

2. W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, która w wyniku przekształcenia prawa stała się księgą wieczystą dla nieruchomości wspólnej, z której lokale są wyodrębnione, istniejące wpisy uzupełnia się o wpisy dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w § 49, a na pierwszej stronie umieszcza się napis określony w § 8 pkt 5.

§ 53. Jeżeli na skutek przekształcenia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w prawo własności domu jednorodzinnego księga wieczysta prowadzona dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej staje się księgą wieczystą dla nieruchomości, to:

  1)  z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym odłącza się część nieruchomości gruntowej stanowiącą zajętą na ten cel działkę i wpisuje się ją jako nieruchomość gruntową w dziale I-O księgi wieczystej prowadzonej dotychczas dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  2)  w księdze wieczystej prowadzonej dotychczas dla prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej przekreśla się czarną linią w dziale II, III i IV napis "Wpisy dotyczące prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej" i napisy określone w § 8 pkt 2 i 8, o ile zostały umieszczone w księdze wieczystej,

  3)  do dokonywania nowych wpisów w tej księdze i uzupełniania dotychczas istniejących wpisów, których część jest wykreślona w związku z przekształceniem prawa, oraz wpisów w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, z której następuje odłączenie określone w pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości gruntowej; wpisy dotyczące oznaczenia w dziale I-O domu jednorodzinnego pozostawia się bez zmian.

Rozdział 4

 

Prowadzenie zbioru dokumentów i postępowanie w tych sprawach

§ 54. Zbiory dokumentów urządzone dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu, prowadzi się nadal.

§ 55. Zbiory dokumentów prowadzi się w sztywnych okładkach, na których zamieszcza się nazwę sądu, nazwę gminy lub miasta i numer repertorium zbioru dokumentów (repertorium Zd). Okładki powinny być zaopatrzone w przyczepki z mocnego papieru, wystające na dole, z uwidocznionym na nich oznaczeniem zbioru, w kolorze odróżniającym je od akt księgi wieczystej.

§ 56. 1. W postanowieniu zarządzającym ujawnienie prawa lub ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością przez złożenie dokumentów do zbioru wymienia się tylko dokumenty będące podstawą ujawnienia prawa lub ograniczenia oraz wniosek.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności treść prawa lub ograniczenia będącego przedmiotem ujawnienia, osoby, na rzecz których ujawnienie następuje, a także osoby, których prawa zostają ujawnieniem dotknięte, a ponadto wskazuje się numer i datę wniosku oraz dane dotyczące podstawy ujawnienia prawa lub ograniczenia.

§ 57. Do zbioru dokumentów załącza się w porządku chronologicznym według daty wpływu dokumenty i inne pisma dotyczące zbioru. Poszczególne karty numeruje się kolejno.

§ 58. Zbiór dokumentów dotyczący nieruchomości, dla której założono księgę wieczystą, staje się częścią składową akt tej księgi.

§ 59. Do prowadzenia zbiorów dokumentów w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 1 i 2.

Rozdział 5

 

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 60. 1. Druki ksiąg wieczystych założonych po 1 stycznia 1947 r. nadal wykorzystywane są do dokonywania wpisów stosownie do nagłówków poszczególnych łamów aż do wyczerpania się miejsca. Kolejne tomy zakłada się na formularzach, o których mowa w § 3.

2. Zbiory dokumentów przy księgach wieczystych, o których mowa w ust. 1, istniejące w chwili wejścia w życie rozporządzenia, utrzymuje się nadal. Jeżeli przy dokonywaniu wpisu konieczne jest powołanie numeru karty akt księgi wieczystej, którym dokument został oznaczony, a znajduje się on w określonym wyżej zbiorze dokumentów, należy powołać numer dokumentu, pod którym został zamieszczony w tym zbiorze, wraz z oznaczeniem tego zbioru.

3. Księgi wieczyste, o których mowa w ust. 1, oprawione po 25 ksiąg w jednej trwałej okładce, powinny być, najpóźniej przy pierwszym wpisie do którejkolwiek z tych ksiąg, rozdzielone i umieszczone w teczkach akt ich księgi wieczystej.

§ 61. 1. Do założenia księgi wieczystej dla budynku odpowiadającego warunkom przewidzianym w art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) niezbędne jest stwierdzenie właściwego organu, że budynek takim warunkom odpowiada.

2. Podstawą oznaczenia budynku, o którym mowa w ust. 1, jest opis i plan inwentaryzacji.

3. Po oddaniu właścicielowi budynku w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym ten budynek się znajduje, księgę wieczystą prowadzoną dla budynku zamyka się, a wszystkie wpisy przenosi się do księgi wieczystej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste. W razie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem, księgę wieczystą dotychczasową zamyka się.

§ 62. Księgi wieczyste założone lub urządzone dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości na podstawie przepisów o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych zamyka się przy pierwszym wniosku o wpis, a wszystkie wpisy w dotychczasowej księdze wieczystej przenosi się do księgi wieczystej dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.

§ 63. 1. Z chwilą umorzenia postępowania przynaglającego w trybie art. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 63, poz. 635) dokumenty związane z tym postępowaniem załącza się do akt właściwej księgi wieczystej.

2. Z chwilą umorzenia postępowania, o ile wpis własności nie został dokonany, w dziale III księgi wieczystej wpisuje się ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, a nowemu właścicielowi nieruchomości doręcza się zawiadomienie o dokonanym wpisie wraz z informacją o możliwości wymierzenia grzywny na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 64. 1. W sprawach, w których postępowanie przynaglające wszczęto po złożeniu wniosku o wpis własności, do których nie ma zastosowania art. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r., rozpoznanie wniosku następuje z pominięciem uchylonych przepisów dotyczących postępowania przynaglającego.

2. W przypadku braku opłaty od wniosku o wpis własności toczące się postępowanie egzekucyjne nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu wniosku o dokonanie wpisu.

§ 65. Postępowanie zawieszone w trybie postępowania przynaglającego podejmuje się z urzędu. Do rozpoznania wniosku o dokonanie wpisu stosuje się odpowiednio § 64.

§ 66. Stosowane w dniu wejścia w życie rozporządzenia formularze ksiąg wieczystych wykorzystuje się do ich wyczerpania.

§ 67. Tracą moc przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1992 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 29, poz. 128, z 1994 r. Nr 136, poz. 711 i z 1998 r. Nr 16, poz. 75).

§ 68. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2001 r.

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wzór księgi wieczystej

1.  Informacje ogólne

Księga wieczysta drukowana jest według wzoru dla każdego z działów. Pierwsza strona księgi wieczystej drukowana jest według wzoru pierwszej strony. Każda strona księgi ma format 31 x 22,5 cm. Na stronach nieparzystych zachowuje się lewy margines niezadrukowany, szerokości 1,5 cm, oraz prawy margines niezadrukowany, szerokości 1 cm. Na stronach parzystych zachowuje się lewy margines niezadrukowany, szerokości 1,5 cm, oraz prawy margines niezadrukowany, szerokości 1 cm.

2.  Wzory stron księgi wieczystej.

I.  Wzór pierwszej strony

Sąd Rejonowy

 

w ....................

 

Wydział Ksiąg Wieczystych...........................................

 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ..................

 

Księga Wieczysta

Repertorium Ksiąg Wieczystych nr ...............

 

Tom.......

 

II.    Wzór pierwszej strony działu pierwszego I-O

 

Dział pierwszy I-O - Oznaczenie nieruchomości

 

Wzmianka o wniosku

Numer bieżący nieruchomości

 

 

 

Obszar

 

 

Położenie

Mapa i opis

Sposób korzystania

ha

a

m2

1

2

3

4

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   Wzór drugiej strony działu pierwszego I-O

 

Dział pierwszy I-O - Oznaczenie nieruchomości

 

Do bieżącego numeru nieruchomości

Stan w czasie założenia księgi wieczystej, przyłączenia i odłączenia

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.    Wzór pierwszej i drugiej strony działu pierwszego I-Sp

 

Dział pierwszy I-Sp - Spis praw związanych z własnością

 

Wzmianka o wniosku

Numer bieżący wpisu

 

Oznaczenie prawa

 

Zmiany

 

Wykreślenia

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.     Wzór pierwszej i drugiej strony działu drugiego

 

Dział drugi

 

Wzmianka o wniosku

Numer bieżący wpisu

 

Właściciel

Numer bieżący nieruchomości

 

Podstawa nabycia

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.    Wzór pierwszej strony działu trzeciego

 

Dział trzeci

 

Wzmianka o wniosku

Numer bieżący wpisu

 

Prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia

 

 

 

 

Do numeru bieżącego wpisu

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.      Wzór drugiej strony działu trzeciego

 

Dział trzeci

 

Zmiany

 

 

Wykreślenia

 

Wpis

 

Wykreślenie

Do numeru bieżącego wpisu

 

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.       Wzór pierwszej strony działu czwartego

 

Dział czwarty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmianka o wniosku

Numer bieżący wpisu

 

Suma

Hipoteki

Do bieżącego numeru wpisu

 

Suma

1

2

3

 

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.       Wzór drugiej strony działu czwartego

 

Dział czwarty

 

Zmiany

Wykreślenia

 

 

Wpis

 

 

Wykreślenie

Do bieżącego numeru wpisu

 

 

Suma

 

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

Wzór

 

pieczęć urzędowa zawiadamiającego                         dnia,

 

L.dz.

 

                        Sąd Rejonowy dla/w

                        Wydział Ksiąg Wieczystych*

                        Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych*

 

Zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości

 

  Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.

o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147,

z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85,

poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117,

poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 74, poz. 855 oraz z 2001 r.

Nr 39, poz. 459 i Nr 63, poz. 635) ............................

...............................................................

   (nazwa sądu, organu administracji rządowej, jednostki

                 samorządu terytorialnego)

zawiadamia, że nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości

...............................................................

  oznaczenie nieruchomości (numer obrębu, numery działek),

               miejsce jej położenia i obszar

dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w ...............

księga wieczysta nr............., którym/i* obecnie jest/są*

..............................................................

 (imiona, nazwisko, imiona rodziców/firma lub nazwa osoby

     prawnej i jej siedziba, wysokość udziału, rodzaj

                       współwłasności)

Podstawą nabycia prawa własności jest..........................

...............................................................

 (oznaczenie dokumentu stanowiącego podstawę nabycia, nazwa,

  rodzaj, data wydania, data prawomocności, nazwa sądu lub

organu, który go wydał, oraz podstawa prawna nabycia - zwięzły

              opis treści dokumentu)

 

Adres zamieszkania lub siedziby nowego właściciela/

współwłaścicieli* .............................................

 

                         .....................................

                         (podpis czytelny osoby sporządzającej

                          zawiadomienie ze wskazaniem imienia,

                           nazwiska oraz stanowiska służbowego

                                   i pieczęć okrągła)

_____________

* Niepotrzebne skreślić.

 

 SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

rodzaj nieruchomości
rodzaj transakcji
region
numer oferty  
Informacje z rynku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ DLA POSZUKUJĄCYCH MAGAZYNU:

Imię i Nazwisko, Firma:
E-mail:
Telefon:
2006 - 2023 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone >> o firmie >> Polityka prywatności i Cookies >> nieruchomości >> kontakt