O nas    Usługi    Hale do wynajęcia    Hale na sprzedaż    Budowa    Działki    Kontakt    EN
» Informacje z rynku magazynowego » Magazyny i grunty - informacje z rynku - archiwum agencji JARTOM » HALE I MAGAZYNY AKTY PRAWNE AGENCJA JARTOM DORADZA I POŚREDNICZY » HALE MAGAZYNY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTÓW JAKIE MA PRZEDSTAWIĆ CUDZOZIEMIEC AGENCJA JARTOM POŚREDNICTWO
JARTOM - HALE I GRUNTY W CAŁEJ POLSCE
+48 22 ... zobacz numer
Zostań klientem: wypełnij formularz

   W JARTOM mamy 99% rynku magazynowego


 

HALE MAGAZYNY ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTÓW JAKIE MA PRZEDSTAWIĆ CUDZOZIEMIEC AGENCJA JARTOM POŚREDNICTWO

Rozporządzenie
 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Na podstawie art. 3fustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe informacje, dotyczące okoliczności wskazanych we wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 1a ust. 3 oraz w art. 3e ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zwanej dalej "ustawą";

2) rodzaje dokumentów, jakie cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia;
3) wzory oświadczeń składanych przez cudzoziemców w związku z prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych postępowaniem w sprawie wydania zezwolenia oraz wykazów dołączanych do tych oświadczeń.

§ 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:

1) oznaczenia wnioskodawcy:

a) w przypadku osoby fizycznej - obywatelstwo oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nie posiadającej osobowości prawnej – adres jej siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:

- w przypadku osoby fizycznej - imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,

- w przypadku osoby prawnej i spółki nie posiadającej osobowości prawnej – adresu jej siedziby,

oraz procentowej ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy;
2) oznaczenia nabywanej nieruchomości:

a) w przypadku nieruchomości gruntowej - ulica, miejscowość, gmina i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnia w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy,

b) w przypadku nieruchomości budynkowej - numer budynku, ulica, miejscowość, gmina i województwo,

c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności - numer budynku i lokalu, ulica, miejscowość, gmina i województwo, powierzchnia użytkowa lokalu w metrach kwadratowych oraz udział w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal;

3) oznaczenia zbywcy:

a) w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej - adres siedziby, wraz z przysługującym tytułem prawnym do zbywanej nieruchomości;

4) określenia rodzaju czynności prawnej nabycia nieruchomości;

5) uzasadnienia wskazującego, na jakie cele nieruchomość będzie wykorzystywana.

§ 3. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2-4 ustawy, we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien oprócz informacji, o których mowa w § 2, określić:

1) rodzaj inwestycji lub działalności gospodarczej, jaka ma być wykonywana na nabywanej nieruchomości;

2) pochodzenie środków finansowych na zakup nieruchomości.

§ 4. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 2,następujące dokumenty:

1) określające jego status prawny:

a) w przypadku osoby fizycznej - odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa, miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania, a jeżeli osoba ta prowadzi działalność gospodarczą - także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nie posiadającej osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru;

2) określające nieruchomość:

a) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,

b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

c) w przypadku gdy nabywana nieruchomość powstała w wyniku scalenia lub podziału- wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości,

d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z opracowanego studium;

3) oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia(podziału) spółek - uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości rolnej jest obowiązany dodatkowo przedłożyć oświadczenie Agencji Nieruchomości Rolnych, iż nie skorzystała lub nie zamierza skorzystać z przysługujących jej uprawnień wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) związanych z prawem pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

3. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności nie ma obowiązku dołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b-d.

§ 5. 1. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości cudzoziemiec wskazał okoliczności określone w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy, jest on obowiązany dołączyć do niego następujące dokumenty:

1) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla przedsiębiorcy, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu zarządzającego, lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej;

2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że nabywca nie zalega z wpłatami należności budżetowych;

3) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że nabywca nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

2. Jeżeli we wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości cudzoziemiec wskazał okoliczności określone w art. 1a ust. 2 pkt 5 ustawy, jest on obowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej lub rolniczej, w szczególności odpisy uzyskanych koncesji i zezwoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2-4 ustawy, ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości niezależnie od dokumentów, o których mowa w § 5, obowiązany jest także przedstawić dokumenty wskazujące na posiadanie środków finansowych na zakup nieruchomości oraz możliwości finansowania działalności:

1) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący nabywcy, bądź jego udziałowców lub akcjonariuszy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą;

2) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że nabywca nie zalega z wpłatami należności budżetowych;

3) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że nabywca nie zalega ze składkami na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

§ 7. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3e ustawy, powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące:

1) oznaczenia nabywcy udziałów lub akcji, obejmującego udziały lub akcje lub strony innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji:

a) w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nie posiadającej osobowości prawnej – adres jej siedziby, przedmiot działalności, imiona i nazwiska członków zarządu, a także informacje dotyczące wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:

- w przypadku osoby fizycznej - imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,

- w przypadku osoby prawnej - adresu jej siedziby,

oraz procentowej ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy;
2) oznaczenia spółki, której udziały lub akcje są nabywane, obejmowane albo są przedmiotem innej czynności prawnej, ze wskazaniem adresu jej siedziby ,przedmiotu działalności, wielkości kapitału zakładowego, członków zarządu udziałowców lub akcjonariuszy, z podaniem:

- w przypadku osoby fizycznej - imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz adresu zamieszkania,

- w przypadku osoby prawnej - adresu jej siedziby

oraz procentowej ilości głosów posiadanych na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu przez poszczególnych udziałowców lub akcjonariuszy;
3) oznaczenia spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w wyniku nabycia, objęcia udziałów lub akcj ialbo innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji innej spółki handlowej stanie się spółką kontrolowaną w rozumieniu ustawy, niezależnie od informacji, o których mowa w pkt 2;

4) określenia nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która stanie się spółką kontrolowaną lub której udziały lub akcje są nabywane lub obejmowane przez cudzoziemców, ze wskazaniem miejsca jej położenia :

a) w przypadku nieruchomości gruntowej - ulicy, miejscowości, gminy i województwa, numeru ewidencyjnego działki, powierzchni w hektarach, numeru księgi wieczystej oraz cech jej zabudowy,

b) w przypadku nieruchomości budynkowej - numeru budynku, ulicy, miejscowości, gminy i województwa,

c) w przypadku lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności - numeru budynku i lokalu, ulicy, miejscowości, gminy i województwa, powierzchni użytkowej lokalu w metrach kwadratowych, udziału w nieruchomości wspólnej, na której usytuowany jest lokal;

5) oznaczenia zbywcy, ze wskazaniem adresu zamieszkania w przypadku osoby fizycznej lub adresu siedziby w przypadku osoby prawnej;

6) określenia:

a) sposobu nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, ze wskazaniem ich ilości oraz procentowym podaniem, jakiej ilości głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu będzie odpowiadała ilość nabywanych lub obejmowanych udziałów lub akcji,

b) innej czynności prawnej dotyczącej udziałów lub akcji w spółce, na skutek której spółka handlowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca właścicielem bądź użytkowaniem wieczystym nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanie się spółką kontrolowaną.

§ 8. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art.3e ustawy, jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 7, następujące dokumenty:
1) określające jego status prawny:

a) w przypadku osoby fizycznej - odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa oraz adresu zamieszkania, a jeśli osoba ta prowadzi działalność gospodarczą - także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nie posiadającej osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru;

2) określające status prawny spółki, której udziałów lub akcji dotyczy wniosek:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

b) umowa lub statut spółki ze wszystkimi zmianami lub tekst jednolity,

c) aktualny odpis z księgi udziałów lub księgi akcyjnej;

3) określające status prawny zbywcy udziałów lub akcji:

a) w przypadku osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa, miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nie posiadającej osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców;

4) określające nieruchomości stanowiące własność bądź będące w użytkowaniu wieczystym spółki, która stanie się spółką kontrolowaną lub której udziały lub akcje są nabywane lub obejmowane przez cudzoziemców:

a) odpis z księgi wieczystej,

b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

c) w przypadku gdy nabywana nieruchomość powstała w wyniku scalenia lub podziału- wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości,

d) wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z opracowanego studium;

5) oświadczenie zbywcy udziałów lub akcji wyrażające wolę ich zbycia na rzecz nabywcy, ze wskazaniem formy zbycia oraz ilości zbywanych udziałów lub akcji wraz z procentowym podaniem odpowiadającej im ilości głosów na zgromadzeniu wspólników, a w przypadku nabywania lub obejmowania udziałów lub akcji w procesie łączenia albo podziału spółek - uzgodniony plan połączenia albo podziału wraz z projektami uchwał o połączeniu albo podziale i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji spółki będącej właścicielem lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności nie ma obowiązku dołączenia do wniosku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b-d.

§ 9. W przypadku gdy nabywca bądź zbywca udziałów lub akcji jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 2-4 ustawy, niezależnie od dokumentów określonych w§ 10 obowiązany jest także przedłożyć oświadczenie nabywcy bądź zbywcy ,sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nie mniej niż piętnastu nieruchomości składa oświadczenie wraz z wykazem nabywanych nieruchomości, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zamiast dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 3eustawy, w przypadku gdy spółka, której udziały lub akcje są nabywane lub obejmowane lub która stanie się spółką kontrolowaną, jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nie mniej niż piętnastu nieruchomości, składa oświadczenie wraz z wykazem nieruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu wieczystym spółki, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, zamiast dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4.

§ 11. 1. Kopie dokumentów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości poświadczone za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

3. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b, w § 5 ust. 1, w § 6, w §8 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. a i pkt 3 lit. b powinny być wystawione nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

4. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 oraz w § 8 ust. 1 pkt 4, powinny być wystawione nie później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 SZUKAJ NIERUCHOMOŚCI

rodzaj nieruchomości
rodzaj transakcji
region
numer oferty  
Informacje z rynku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ DLA POSZUKUJĄCYCH MAGAZYNU:

Imię i Nazwisko, Firma:
E-mail:
Telefon:
2006 - 2024 © JARTOM; Wszystkie prawa zastrzeżone >> o firmie >> Polityka prywatności i Cookies >> nieruchomości >> kontakt