Ubezpieczenie Najemcy i Wynajmującego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Najemcy

Najemca na swój własny koszt powinien uzyskać i utrzymywać w mocy, przez okres trwania Umowy najmu, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szerokim zakresie, ubezpieczającą Wynajmującego i Najemcę od wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze stanu, użytkowania, zajmowania lub utrzymania Pomieszczeń.

Ubezpieczenie własnego majątku Najemcy

Najemca na swój wyłączny koszt, powinien uzyskać i utrzymywać przez okres Umowy najmu ważną polisę ubezpieczenia od ognia i rozszerzonego ryzyka, obejmująca standardowe ubezpieczenie "od wszelkiego ryzyka", a także ryzyko przecieku instalacji tryskaczowej (jeśli Pomieszczenia mają instalację tryskaczową), ubezpieczającą inwentarz, przynależności, sprzęt, majątek osobisty, oraz ulepszenia Najemcy i przeróbki Najemcy w Pomieszczeniach na pełną wartość ich odtworzenia, którą Najemca może od czasu do czasu podwyższyć z powodu inflacji, lub z innych przyczyn. Wypłaty z tych polis mają być wykorzystane do naprawy lub wymiany ubezpieczonych pozycji, a Wynajmujący nie będzie miał żadnego udziału w wypłatach z takiego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wynajmującego

Wynajmujący powinien posiadać polisę ubezpieczenia szerokiej ogólnej odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczające Wynajmującego od odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, obrażenia cielesne lub zgon oraz szkody majątkowe powstałe lub wynikające ze zdarzenia na Nieruchomości lub obok Nieruchomości, o łączonym ustalonym limicie.

Ubezpieczenie nieruchomości

Wynajmujący powinien uzyskać i posiadać ważną przez okres Umowy najmu polisę ubezpieczeniową na korzyść Wynajmującego i Najemcy, obejmujące stratę lub uszkodzenie Budynku, Powierzchni Wspólnych oraz Powierzchni Zewnętrznych, lecz z wyłączeniem objęcia ubezpieczeniem towarów, przynależności, sprzętu oraz ulepszeń Najemcy, które nie są uznawane za część nieruchomości dla celów ubezpieczenia, w kwocie pełnej wartości ich odtworzenia, zapewniające zabezpieczenie przed wszelkimi ryzykami, zawartymi w klasyfikacji, od ognia, rozszerzonego ryzyka objętego ubezpieczeniem, wandalizmu, szkód wyrządzonych celowo, specjalnych rozszerzonych ryzyk (od wszelkiego ryzyka), w tym powodzi, ryzyk na wypadek awarii kotłowni i/lub maszyn (jeśli ma to zastosowanie).

Dodatkowo zdarza się, że Wynajmujący uzyskuje i posiada w mocy w okresie trwania Umowy najmu, polisę ubezpieczenia od inflacji, na wypadek utraty czynszu. Wszelkie wypłaty z tych polis ubezpieczeniowych płatne są dla Wynajmującego, a Najemca nie powinien mieć żadnego udziału w tych wypłatach, ani żadnego prawa do nich.

Zrzeczenie się subrogacji

Zarówno Najemca, jak i Wynajmujący powinni zrzec się wszelkich praw do odszkodowania od drugiej strony lub od jej pracowników z tytułu utraty lub uszkodzenia majątku zrzekającej się strony lub majątku innych pozostających pod jej kontrolą, jeżeli taka utrata lub uszkodzenie jest ubezpieczone w ramach polisy ubezpieczeniowej posiadanej przez Wynajmującego lub Najemcę, ważnej w dniu powstania danej straty lub uszkodzenia.
Szukasz fachowego wsparcia w najmie hali:


Zadzwoń:
+48 502 278 660
Kamila Branecka
Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu

kbranecka@jartom.pl


lub wypełnij poniższy formularz:
Ubezpieczenie Najemcy i Wynajmującego