Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.      Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Agencja JARTOM Tomasz Branecki z siedzibą w Warszawie (00-336), przy ul. Kopernika 30, zarejestrowana w CEiDG pod numerem NIP 5270156677  oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym pod numerem REGON 010826614.

2.      Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem, podpisanie umowy pośrednictwa, rozliczenie z biurem nieruchomości, realizacja wymogów księgowo-podatkowych oraz inne, na które klient wyrazi zgodę, na potrzeby:

-  marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących

- wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za dobrowolną zgodą klienta

- subskrypcji newslettera – za dobrowolną zgodą klienta

3.      Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro notarialne, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, inne biuro nieruchomości w ramach współpracy, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych oraz telekomunikacyjnych. Szczegółową listę podmiotów zewnętrznych mających dostęp do danych można uzyskać na wyraźne życzenie klienta u Administratora danych.)

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora np. na potrzeby ewentualnych roszczeń

Art.6 ust.1 lit.a,b,f

5.      Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji usługi, za zgodą klienta lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (10 lat zgodnie z art.442 KC)

6.      W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie z klientem zawarta, a klient nie wyrazi zgody na przetwarzanie w ramach realizacji innych celów, dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy

7.      Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne   do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

8.      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

9.      Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych może skutkować zawieszeniem współpracy.

10.  Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym, przeniesienia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

11.  Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunków klienta.

12.  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Klauzula Informacyjna