Wzór umowy najmu hali lub magazynu

Wzór umowy najmu hali lub magazynu

Poniżej przedstawiamy uproszczony wzór umowy  najmu dotyczący hali magazynowej lub produkcyjnej. Służyć on może do zwrócenia uwagi na charakterystyczne kwestie, które powinny stać się przedmiotem negocjacji pomiędzy najemcą i wynajmującym z udziałem przedstawiciela JARTOM. Załączamy uwagi praktyczne i zachęcamy do współpracy z JARTOM.

Umowę wynajmu zawierasz teraz, lecz skutki błędów w umowie wynajmu będziesz odczuwał przez wiele lat.

Wzór umowy najmu hali lub magazynu

Według JARTOM główne powody konfliktów wynikające z nieprecyzyjnie zawartej umowy wynajmu:

1.       w umowie wynajmu brak jednoznacznie określonych zasad wykonywania remontów i napraw,

2.       w umowie wynajmu brak dokładnego opisu zasad podziału między najemcą i wynajmującym ubezpieczenia i jego zakresu,

3.       w umowie wynajmu brak dokładnego opisu sytuacji zakończenia najmu, rozliczenia kaucji, stanu pozostawienia lokalu,

4.       w umowie wynajmu brak określenia szczegółowego co wolno wynajmującemu i najemcy  w okresie najmu (z reguły w umowach są tylko ogólne zapisy typu lokal można użytkować na cele magazynowe),

5.       zawieranie w umowie wynajmu zapisów niezgodnych z obowiązującym prawem np. w kwestii wypowiadania umów,

6.       inne do omówienia na spotkaniu z agentem JARTOM.

Umowa najmu hali magazynowej lub produkcyjnej wzór

 1. Przedmiot najmu (zapis wykorzystano z JARTOM Wzór umowy magazynu)

  1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni ................... m2, położonej w ................. ul. ............................, na dowód czego załącza odpis z księgi wieczystej nr............................
  2. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania , a Najemca przyjmuje w najem:
   1. powierzchnię biurową o metrażu .......... m2 na parterze i pierwszym piętrze.
   2. powierzchnię magazynowy o metrażu ........... m2 na parterze
   3. plac i tereny zielone, miejsca parkingowe oraz plac manewrowy o powierzchni łącznej .........................m2. Często strony zapominają o określeniu jaki teren przynależy do przedmiotu najmu.
  3. Budynki te i tereny oznaczone na planie ..................... powierzchni, stanowiącym załącznik nr …… do niniejszej umowy, są dalej łącznie nazywane "przedmiotem najmu".
  4. Wynajmujący zobowiązuje się do wykonania prac budowlanych i wykończeniowych na przedmiocie najmu zgodnych z projektami ............ oraz wspólnymi ustaleniami pomiędzy stronami niniejszej umowy określonymi w załączniku nr ……...
  5. Przekazanie przedmiotu najmu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przy udziale przedstawicieli obu stron. Protokół stanowić będzie załącznik nr ……… do niniejszej umowy. Wg JARTOM sporządzenie szczegółowego protokołu zdawczo-odbiorczego jest konieczne.
  6. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu wolny jest od obciążeń oraz innych praw osób trzecich, które mogłyby wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z przedmiotu najmu przez Najemcę.

  Sprawdź też ofertę hal na sprzedaż lub hal na wynajem.

 2. Okres najmu (zapis wykorzystano z JARTOM Wzór umowy hali magazynowej)

  1. Najem wynikający z niniejszej umowy jest zawarty na czas określony
   od .......................... do .............................. Przy umowie najmu magazynów umowy zawarte na czas nieokreślony spotyka się bardzo rzadko.
  2. Niniejsza umowa zostanie na żądanie Najemcy przedłużona na dwa kolejne okresy roczne. W celu realizacji powyższego uprawnienia Najemca najpóźniej w terminie 6 miesięcy przed wygaśnięciem niniejszej umowy powiadomi Wynajmującego na piśmie o jej przedłużeniu. Po upływie drugiego okresu rocznego przedłużenia umowy, przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym wypowiedzeniem. Ten punkt w każdej umowie wygląda inaczej i zależy od szczegółowych uzgodnień. Warto ustalić już na początku warunki brzegowe przyszłych renegocjacji.
  3. W terminie 3 dni po zakończeniu najmu Najemca zwróci Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym, odpowiadającym stanowi jak w momencie przyjęcia przez Najemcę do użytkowania. Najemca jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
  4. Przy zwrocie przedmiotu najmu Wynajmującemu, strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy oraz ustalą zakres napraw ew. szkód przekraczających normalne zużycie przedmiotu najmu. Koszty tych napraw obciążą Najemcę. W przypadku nie przystąpienia Najemcy do sporządzania protokołu zdawczo odbiorczego, ustalenie stanu przedmiotu najmu dokonane zostanie przez Wynajmującego jednostronnie.
  5. Opóźnienia w przekazaniu przedmiotu najmu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego skutkuje jedynie przesunięciem rozpoczęcia najmu.

 3. Telekomunikacja (zapis wykorzystano z JARTOM Wzór umowy hali)

  1. Najemca otrzyma do swojej dyspozycji ........... bezpośrednich linii telefonicznych.
  2. Wynajmujący wyraża zgodę możliwości instalacji dodatkowych urządzeń zapewniających komunikację teletechniczną, pod następującymi warunkami: ..........................

 4. Czynsz (JARTOM Wzór umowy hali produkcyjnej)

  1. Przez cały okres trwania umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do płacenia Wynajmującemu czynszu miesięcznego w kwocie stanowiącej równowartość w złotych polskich ............... euro (słownie: .................................. euro).
  2. Czynsz najmu płatny będzie w złotych polskich po przeliczeniu euro wg średniego kursu NBP obowiązującego w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który czynsz jest opłacany.
  3. Do kwoty czynszu będzie doliczany obowiązujący podatek VAT.

   Bardzo często stosuje się stawki nominalne wyższe niż czynsz efektywny ze względu na indywidualne inwestycje pod klienta, upusty, zwolnienia z czynszu itp
 5. Opłaty eksploatacyjne i dodatkowe (JARTOM Wzór umowy najmu magazynu)

  1. Najemca we własnym zakresie będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacyjne w tym opłaty za ogrzewanie, zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki, a także koszty wywozu śmieci oraz wg własnego uznania ochrony wynajmowanej powierzchni. W tym celu Najemca we własnym zakresie podpisze stosowne umowy.
  2. Koszty rozmów i abonamentów telefonicznych Najemca ponosić będzie zgodnie z rachunkami TP S.A.
  3. W stawkę czynszu podstawowego wliczone są koszty:
   1. sprzątania i utrzymania porządku na parkingu oraz na drogach dojazdowych włącznie z terenami zielonymi,
   2. ochrony fizycznej obiektu w godzinach 19.00 - 7.00.
   3. zabezpieczania ruchu (posypywanie dróg, usuwanie śniegu),
   4. ochrony przeciwpożarowej
  4. Ewentualne koszty dodatkowe przy zabezpieczeniach ppoż. na podstawie podwyższonego zagrożenia, które wynikają z eksploatacji Najemcy, ponosi Najemca.

 6. Ubezpieczenie (ubezpieczenie najemcy i wynajmującego) (JARTOM Wzór umowy najmu hali magazynowej)

  1. Wynajmujący zobowiązuje się na koszt własny ubezpieczyć przedmiot najmu od ognia, wichury i powodzi.
  2. Rzeczy ruchome stanowiące własność Najemcy i wniesione przez niego do przedmiotu najmu zostaną przez niego ubezpieczone na własny koszt.

  1. Czynsz płatny będzie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca za który następuje zapłata.
  2. Płatności będą dokonywane na następujący rachunek .................. lub na inny rachunek wskazany przez Wynajmującego na fakturze.
  3. Płatności dokonywane będą bez wezwania Wynajmującego na podstawie wystawianych przez Wynajmującego faktur
  4. Za opóźnienie w płatności od Najemcy będą pobierane odsetki ustawowe naliczane od sum należnych wyrażonych w PLN na podstawie wystawionych faktur. Odsetki te będą pobierane od wszystkich kwot nie zapłaconych w terminie Wpłaty dokonywane przez Najemcę w pierwszej kolejności będą zaliczane na związane z długiem należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.
  5. Najemca w terminie do........................... dokona wpłaty na konto Wynajmującego kwoty gwarantującej wykonanie podpisanej umowy w wysokości .................. zł (słownie ...................................... zł). Przepisy art. 394 KC o zadatku stosuje się odpowiednio. Rozliczenie w/w kwoty zostanie dokonane pierwszymi fakturami czynszowymi.
  6. Najemca zobowiązuje się dostarczyć w ciągu dwudziestu jeden dni od podpisania umowy ale nie później jak w dniu przejęcia przedmiotu najmu gwarancję bankową, nieodwołalną, bezwarunkową płatną na pierwsze żądanie o wartości ...... czynszu. Gwarancja o której wyżej mowa, będzie uwolniona po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich należności wynikających z umowy. Gwarancja ważna będzie przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku wypłaty z gwarancji, Najemca uzupełni gwarancję do wartości ................. w terminie do dwudziestu jeden dni od daty wypłaty.
  7. Najemca zobowiązuje się przed terminem przejęcia lokalu do używania wnieść kaucję w wysokości ....................................... zł. Z kaucji tej po zakończeniu trwania umowy, Wynajmujący zaspokoi swoje roszczenia wobec Najemcy wynikające z niniejszej umowy a resztę, jeśli taka pozostanie, zwróci Najemcy. Kaucja nie podlega waloryzacji ani oprocentowaniu.
  8. Wynajmujący i Najemca oświadczają, że są płatnikami VAT, a Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Najemcy.

  Sprawdź też ofertę hal na sprzedaż lub hal na wynajem.

 7. Używanie przedmiotu najmu (JARTOM Wzór umowy najmu hali)

  1. Najemca oświadcza, a Wynajmujący akceptuje, iż przedmiot najmu będzie używany na cele biurowe Najemcy oraz w celu magazynowania i handlu następującymi towarami:.......................................................... . Zmiana przeznaczenia przedmiotu najmu wymaga zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. Najemca ma prawo dostępu i używania przedmiotu najmu 24 h / dobę, przez wszystkie dni w roku przez cały okres trwania umowy.
  3. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu z należytą starannością i czystością.
  4. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym, a w szczególności do zapewnienia szczelności dachu. Wynajmującemu przysługuje prawo bieżącego kontrolowania stanu technicznego i sanitarnego lokalu.
  5. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu obciążają Najemcę. Drobne nakłady obejmują w szczególności naprawy, przeglądy i konserwację podłóg, drzwi i okien, instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody, malowanie ścian.
  6. W przypadku powstania konieczności dokonania naprawy obciążającej Wynajmującego, Najemca niezwłocznie zawiadamia o tym Wynajmującego pod rygorem ewentualnej odpowiedzialności za szkodę jaka powstanie na skutek spóźnionego powiadomienia. Najemca ma obowiązek udostępnić przedmiot najmu w celu dokonania napraw obciążających Wynajmującego.
  7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub zniszczenia wyposażenia lub rzeczy będących własnością Najemcy lub dostarczonych do przedmiotu najmu przez jakąkolwiek osobę trzecią jeżeli takaż strata, szkoda lub zniszczenie zostały spowodowane przez siłę wyższą (wojnę, zamieszki, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna itp.), szkodę spowodowaną kradzieżą, ogniem, wodą, wilgocią lub podobnymi zdarzeniami.
  8. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Najemca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu najmu i przestrzeganie przepisów ppoż.
  9. Konserwacja i wymiana szyb, luster, zamków drzwi i okien, żaluzji, wyposażenia sanitariatów oraz naprawy i konserwacje urządzeń będących wyposażeniem przedmiotu najmu należy w całości do Najemcy.
  10. Najemca ponosi wszystkie koszty eksploatacji, konserwacji i czyszczenia przepływowych ogrzewaczy wody, bojlerów oraz urządzeń służących do ogrzewania przedmiotu najmu.
  11. Istniejące sieci-przyłącza elektryczne, gazowe i wodne mogą być wykorzystywane przez Najemcę tylko w takim zakresie, że nie wystąpi żadne przeciążenie. Zwiększone potrzeby może pokryć Najemca poprzez rozszerzenie przyłącza na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.
  12. W przypadku powstania uszkodzeń lub szkód w doprowadzaniu wody, gazu lub prądu Najemca odpowiedzialny jest za natychmiastowe powiadomienie Wynajmującego a w razie potrzeby także za natychmiastowe odłączenie. Zatkania sieci do przyłącza usuwa najemca na własny koszt.
  13. Zmiana dostarczania wody, gazu lub energii a w szczególności zmiana napięcia prądu nie upoważnia Najemcy do zgłaszania roszczeń pieniężnych wobec Wynajmującego.
  14. O wszelkich szkodach i awariach w przedmiocie najmu najemca zobowiązany jest niezwłocznie informować Wynajmującego.
  15. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstaną na skutek naruszania obowiązku dbałości o przedmiot najmu.
  16. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć szkody za które odpowiada. W przypadku gdy Najemca nie naprawia szkody, nie wykonuje przeglądu lub konserwacji do których jest zobowiązany , Wynajmujący wykona w/w czynności na koszt Najemcy.
  17. Najemca na własny koszt wykonywać będzie naprawy i konserwacje placu, miejsc parkingowych, placu manewrowego i zieleni.

 8. Znaki reklamowe (JARTOM Umowa najmu magazynu)

  1. Najemca winien wystąpić i uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego w celu umieszczenia jakichkolwiek znaków i reklam na zewnątrz budynków. Nie dotyczy to znaków i reklam umieszczonych na drzwiach wejściowych.
  2. Koszt wykonania takich reklam, jak również koszty energii elektrycznej przez nie zużywanej będą pokrywane przez Najemcę.
  3. Najemca zobowiązuje się do wykonywania znaków reklamowych zgodnie ze sztuką budowlaną i utrzymania ich w należytym stanie, oraz ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez te znaki.

  Sprawdź też ofertę hal na sprzedaż lub hal na wynajem.

 9. Wykończenie pomieszczeń, zmiany budowlane i instalacje dodatkowe (JARTOM Wzór umowy najmu hali produkcyjnej) 

  1. Zmiany budowlane przeprowadzane przez Najemcę w szczególności dotyczące przebudowy, zmian instalacji mogą być dokonane wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego na koszt Najemcy.
  2. W przypadku dokonania w/w przebudowy bez uzyskania zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest na wezwanie przywrócić stan poprzedni, a z tytułu dokonanych nakładów i wszelkich kosztów z nimi związanych nie może podnosić żadnych roszczeń w stosunku do Wynajmującego.
  3. Najemcy nie wolno przekraczać dopuszczalnych obciążeń stropów.
  4. Zainstalowanie anteny zewnętrznej wymaga zawarcia dodatkowej umowy.

 10. Podnajem(JARTOM Umowa najmu hali)

  1. Podnajem lub oddanie do nieodpłatnego korzystania z części lub całości przedmiotu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 11. Prawa wynajmującego (JARTOM Umowa najmu hali magazynowej wzór)

  1. Wynajmujący może odstąpić od prawa otrzymywania czynszu na rzecz dowolnej osoby trzeciej. Najemca będzie zobowiązany do płacenia czynszu na rzecz tej osoby po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia na co najmniej 30 dni przed dokonaniem niniejszej zmiany. Odstąpienie praw nie zmienia warunków niniejszej umowy.
  2. Wynajmujący ma prawo do przeprowadzania napraw i zmian budowlanych oraz architektonicznych, które są konieczne do utrzymania budynku lub wynajmowanych pomieszczeń lub też zażegnania grożących niebezpieczeństw lub usunięcia szkód, bez zgody Najemcy. Powyższe dotyczy także prac, które nie są wprawdzie konieczne, ale wskazane, np. modernizacja budynku i wynajmowanych pomieszczeń. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić te pomieszczenia.
  3. Wynajmujący lub jego pełnomocnik ma prawo w czasie pracy Najemcy dokonywać kontroli wynajmowanych pomieszczeń. W sytuacji niebezpieczeństwa, Wynajmujący ma prawo w każdym czasie otworzyć przedmiot najmu i wykonać czynności stosowne do rodzaju zagrożenia.

 12. Rozwiązanie umowy najmu i zwrot przedmiotu najmu. (JARTOM Umowa najmu hali wzór)

  1. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadkach określonych przez Kodeks Cywilny oraz gdy Najemca:
   1. dopuszcza się zwłoki w płaceniu jakichkolwiek należności przypadających Wynajmującemu z tytułu niniejszej umowy na kwotę równą co najmniej czynszowi za dwa pełne okresy płatności,
   2. nie uzupełni gwarancji bankowej w terminie określonym w umowie,
   3. przedmiot najmu lub jego część podnajął lub oddał do używania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wynajmującego,
   4. dokonał zmian budowlanych w przedmiocie najmu bez zgody Wynajmującego udzielonej na piśmie,
   5. wykorzystuje przedmiot najmu niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności w sposób grożący jego zniszczeniem lub uszkodzeniem,
   6. nie wpłacił kaucji,
   7. narusza inne postanowienia umowy.
  2. Przedmiot najmu wydany zostanie Wynajmującemu w terminie 3 dni po zakończeniu trwania umowy najmu. W innym przypadku Wynajmujący ma prawo przedmiot najmu otworzyć, opróżnić i zainstalować nowe zamki na koszt i ryzyko Najemcy. Pozostawione w przedmiocie najmu rzeczy w takim przypadku uznaje się za bezwartościowe.
  3. W przypadku, gdy Najemca nie wyda Wynajmującemu przedmiotu najmu w terminie o którym mowa w pkt. 12.2., za cały okres używania przedmiotu najmu bez tytułu prawnego, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości ……% czynszu najmu określonego w niniejszej umowie.
   W przypadku wypowiedzenia najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, Wynajmujący nie jest zobowiązany do wcześniejszego uprzedzenia Najemcy i udzielenia mu terminu dodatkowego.

  Sprawdź też ofertę hal na sprzedaż lub hal na wynajem.
  Szukasz fachowego wsparcia w najmie hali:


  Zadzwoń:
  +48 502 278 660
  Kamila Branecka
  Dyrektor ds. Sprzedaży i Najmu

  kbranecka@jartom.pl


  lub wypełnij poniższy formularz:

Wzór umowy najmu hali lub magazynu